Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/hiephoabg/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Văn bản quy phạp pháp luật

Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan BH Ngày Người ký Files
Nghị quyết 161/NQ-HĐND

Nghị quyết số 161/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2017.

HĐND huyện BH: 22/12/2017 HL: 22/12/2017 Chủ tịch HĐND huyện Vũ Chí Kỳ
Nghị quyết 162/NQ-HĐND

Nghị quyết 162/NQ-HĐND về dự toán Ngân sách Nhà nước và phân bổ dự toán Ngân sách Nhà nước năm

HĐND huyện BH: 22/12/2017 HL: 22/12/2017 Chủ tịch HĐND huyện Vũ Chí Kỳ
Nghị quyết 02/NQ-HĐND

HĐND huyện BH: 22/12/2017 HL: 22/12/2017 Chủ tịch HĐND huyện Vũ Chí Kỳ
Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐND về quy

HĐND huyện BH: 22/12/2017 HL: 22/12/2017 Chủ tịch HĐND huyện Vũ Chí Kỳ
Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư các công trình xây dựng nông thôn mới, mức thưởng thôn

HĐND huyện BH: 22/07/2017 HL: 22/07/2017 Chủ tịch HĐND huyện Vũ Chí Kỳ
Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ xây dựng mới phòng học kiên cố trên địa bàn huyện Hiệp Hòa giai

HĐND huyện BH: 22/07/2017 HL: 22/07/2017 Chủ tịch HĐND huyện Vũ Chí Kỳ
Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết: 01/2017/NQ-HĐND về quy định mức hỗ trợ kinh phí thực hiện dồn điền đổi thửa, xây

HĐND huyện BH: 20/07/2017 HL: 20/07/2017 Chủ tịch HĐND huyện Vũ Chí Kỳ
Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết sửa đổi một số nội dung Nghị quyết dố 11/2013/NQ-HĐND ngày 20/12/2013 của HĐND huyện

HĐND huyện BH: 21/12/2016 HL: 21/12/2016 Chủ tịch HĐND huyện Vũ Chí Kỳ