Ủy ban nhân dân huyện

1. Sơ đồ tổ chức:

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN HIỆP HÒA

Văn phòng HĐND-UBND huyện

Thanh tra huyện

Phòng Tài chính Kế hoạch

Phòng  Nội vụ

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Phòng Tư pháp

Phòng Lao động TBXH

Phòng Văn hóa  và Thông tin

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phòng Y tế

Đội Quản lý Trật tự GTXD và Môi trường

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Trung tâm Quản lý Đô thị và Môi trường

Trung tâm phát triển quỹ đất và CCN

Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao

Các xã: Đức Thắng, Ngọc Sơn, Hoàng An, Hoàng Thanh, Hoàng Lương, Hoàng Vân, Thanh Vân, Đồng Tân, Hòa Sơn, Thái Sơn, Quang Minh, Đại Thành, Hùng Sơn, Hợp Thịnh, Mai Trung, Danh Thắng, Thường Thắng, Hương Lâm, Bắc Lý, Mai Đình, Châu Minh, Đông Lỗ, Bắc Lý, Đoan Bái, Lương Phong, thị trấn Thắng.

 2. Cơ cấu tổ chức: Gồm 01 Chủ tịch, 03 Phó Chủ tịch và 14 Ủy viên

1. Chủ tịch UBND huyện:

 

2. Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện:

Nguyễn Văn Chính

3. Phó Chủ tịch UBND huyện:

Ngô Tiến Dũng

4. Phó Chủ tịch UBND huyện:

Tạ Việt Hùng

5. Các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện :

 

5.1 Trưởng Công an huyện:

Trần Thế Cường

5.2 Chỉ huy trưởng BCHQS huyện:

Nguyễn Văn Ngọc

5.3 Chánh Thanh tra huyện:

Dương Văn Dũng

5.4 Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng:

Nguyễn Văn Bảo

5.5 Chánh Văn phòng HĐND-UBND:

Ngô Hữu Thủy

5.6. Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch

Nguyễn Quốc Hùng

5.7. Trưởng phòng Tài nguyên và MT

Nguyễn Văn Huệ

5.8. Trưởng phòng Lao động TBXH

Trần Văn Vỹ

5.9. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

Phạm Văn Hà

5.10. Trưởng phòng Nội vụ

Nguyễn Đình Hương

5.11. Trưởng phòng Y tế

Hoàng Văn Thìn

5.12. Trưởng phòng Tư pháp

Nguyễn Quang Chính

5.13. Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin

 

5.14. Phòng Nông nghiệp và PTNT

Hoàng Tiến Hùng

 

3. Nhiệm vụ, quyền hạn

Theo Chương 2, Mục 2, Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/06/2015 quy định

Mục 2

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở HUYỆN

Điều 23. Chính quyền địa phương ở huyện

Chính quyền địa phương ở huyện là cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân huyện.

Điều 24. Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở huyện

1. Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn huyện.

2. Quyết định những vấn đề của huyện trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền.

4. Kiểm tra, giám sát tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương cấp xã.

5. Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương cấp tỉnh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở huyện.

6. Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.

Điều 28. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định các nội dung quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 26 của Luật này và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện.

2. Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

3. Tổ chức thực hiện ngân sách huyện; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, mạng lưới giao thông, thủy lợi, xây dựng điểm dân cư nông thôn; quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, tài nguyên thiên nhiên khác; bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, xây dựng chính quyền và địa giới hành chính, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, lao động, chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

6. Phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức khác thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện.