Thường trực HĐND tỉnh giám sát quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại Hiệp Hòa

Trong 2 ngày 6 và 7-6, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc chấp hành pháp luật trong quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Hiệp Hòa, giai đoạn 2011-2016. Đồng chí Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát. Tiếp đoàn có các đồng chí: Vũ Chí Kỳ, Chủ tịch HĐND huyện; Phạm Văn Thịnh, Chủ tịch UBND huyện; cùng các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện.

Toàn cảnh

Theo báo cáo của UBND huyện Hiệp Hòa, địa phương đã thực hiện quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu giai đoạn 2011-2015, được UBND tỉnh phê duyệt năm 2013. Sau khi quy hoạch, UBND huyện đã triển khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho 23/26 xã, thị trấn (còn 3 xã và thị trấn không lập do có quy hoạch chung xây dựng thị trấn). UBND huyện đang triển khai xây dựng điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Hằng năm, UBND huyện đều tiến hành kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về đất đai đối với các xã.

Đại biểu thảo luận

Thảo luận tại buổi giám sát, các đại biểu tập trung làm rõ một số nội dung như: Công tác chỉ đạo, triển khai phổ biến các văn bản về công tác lập, quản lý quy hoạch, kế hoạch trên địa bàn. Công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong triển khai thực hiện. Công tác kiểm tra thực hiện quy hoạch, thực hiện kết luận sau thanh tra ở các xã. Việc chấp hành pháp luật trong thực hiện quản lý quy hoạch, kế hoạch; trách nhiệm của các địa phương trong triển khai thực hiện...

Giải trình với đoàn giám sát, đại diện các phòng chuyên môn và lãnh đạo UBND huyện Hiệp Hòa cho rằng những hạn chế hiện nay là do công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại cấp xã chưa được quan tâm, chú trọng. Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên đề về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa được quan tâm thực hiện. Một số chỉ tiêu sử dụng đất giữa thống kê đất đai và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa thống nhất. Việc thu hút đầu tư thực hiện dự án chưa đáp ứng được so với quy hoạch sử dụng đất. Công tác giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn; cán bộ chuyên môn nhiều xã, thị trấn còn hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ... UBND huyện tiếp thu ý kiến của đoàn giám sát, rút kinh nghiệm để tiếp tục khắc phục, nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý đất trên địa bàn.

Đồng chí Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Từ Minh Hải nêu rõ, thời gian gần đây, UBND huyện Hiệp Hòa có nhiều tiến bộ trong thực hiện quy hoạch, sử dụng đất đai trên địa bàn. Tuy nhiên, chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn hạn chế, chưa đáp ứng được vai trò định hướng phát triển lâu dài, bền vững; dự báo nhu cầu sử dụng đất chưa sát với thực tế nên phải điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với các quy hoạch ngành hoặc nhu cầu đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội. Một số cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở chưa thực sự quan tâm đến công tác lập, quản lý và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là trong rà soát dẫn đến tình trạng quy hoạch chồng, lấn không thống nhất...

Để việc quy hoạch, quản lý cũng như sử dụng đất đai thời gian tới đạt hiệu quả, đồng chí đề nghị UBND huyện sớm khắc phục những khuyết điểm, tồn tại. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thường xuyên tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về đất đai nói chung, đặc biệt là công tác quản lý, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm. Trong quá trình triẻn khai bảo đảm thực hiện đúng quy trình, thủ tục; lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội địa phương, hạn chế tối đa điều chỉnh, bổ sung sau khi quy hoạch đã phê duyệt. Chú trọng nâng cao trình độ, ý thức trách nhiệm đội ngũ cán bộ địa chính cơ sở gắn với vai trò trách nhiệm người đứng đầu.

Phương Nhung- Hồng Thơm