Tăng cường tuyên truyền Tháng hành động phòng, chống ma túy

Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền phòng, chống ma túy sâu rộng đến từng địa bàn dân cư, trường học, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo chủ đề "Cộng đồng chung tay hỗ trợ người nghiện ma túy". Đồng thời tổ chức và chỉ đạo các Phòng Văn hóa - Thông tin, các Đài Truyền thanh cấp huyện triển khai các hoạt động tuyên truyền hiệu quả, phù hợp với từng nhóm người, văn hóa vùng miền, địa phương; tăng cường tuyên truyền qua các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ, mít tinh nhằm tạo phong trào xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy.

Các cơ quan thông tấn báo chí xây dựng chuyên trang, chuyên mục, các tin, bài, sản xuất các sản phẩm truyền thanh, truyền hình, phim phóng sự, phim tài liệu, đăng phát trên các phương tiện thông tin đại chúng và tăng thời lượng, tần suất thông tin về công tác phòng, chống ma túy thường xuyên, liên tục trong Tháng hành động phòng, chống ma túy.

Phổ biến các chủ trương, chính sách mới trong công tác cai nghiện ma túy, nêu gương, cổ vũ những người đã cai nghiện thành công trở về, được gia đình, cộng đồng, xã hội giúp đỡ có công ăn việc làm ổn định và trở thành những công dân có ích cho xã hội; tuyên truyền những mô hình cai nghiện tại gia đình, cộng đồng có hiệu quả, qua đó cũng phản ánh những khó khăn, bất cập trong công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy.

Đây là đợt tuyên truyền lớn, vì vậy cần tăng cường công tác tuyên truyền với phương châm hướng tuyên truyền để gia đình, cộng đồng, quần chúng nhân dân, nhất là đối với thanh niên, thiếu niên, các đối tượng có nguy cơ cao hiểu rõ tác hại của ma túy; chú trọng tuyên truyền về các dấu hiệu vi phạm, hình thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy, các phương thức phòng, chống ma túy nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; tuyên truyền giúp đỡ những người nghiện ma túy xóa bỏ mặc cảm, quan tâm bố trí việc làm phù hợp để họ ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng; gia đình, cộng đồng, các cấp, các ngành cần có các biện pháp quản lý chặt chẽ những người đã được cai nghiện để họ tránh tái nghiện, qua đó góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan báo chí chỉ đạo tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền để mọi người hiểu rõ được tác hại của ma túy đối với cộng đồng, xã hội và có ý thức, biện pháp phòng, chống có hiệu quả.

BBT (Theo Bacgiang.gov.vn)