Tăng cường tuyên truyền phổ biến Bộ luật hình sự năm 2015

Nhằm tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần quan trọng vào bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ và thúc đẩy phát triển nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường thuận lợi, lành mạnh cho mọi người dân, đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật nói chung và pháp luật hình sự nói riêng, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan: Tòa án nhân dân huyện, Viện KSND huyện, Công an huyện, Ban CHQS huyện, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Bộ Luật Hình sự năm 2015.
Theo đó, các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, nhân dân những quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015, nhất là những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự năm 2015; tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi phạm tội; tuyên truyền, nêu gương người tốt, việc tốt trong tuân thủ, chấp hành pháp luật; từ đó làm cơ sở cho việc thực hiện pháp luật trên các nội dung tuân thủ, thi hành, sử dụng và áp dụng pháp luật đảm bảo chính xác, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà nước và công dân theo đúng tinh thần thượng tôn pháp luật của Hiến pháp năm 2013. UBND các xã, thị trấn tích cực phối hợp với các cơ quan tố tụng cấp huyện trong việc triển khai thực hiện, tổ chức thhi hành Bộ luật Hình sự năm 2015, đảm bảo việc thi hành pháp luật hình sự trên địa bàn huyện được thực hiện chất lượng, có hiệu quả. Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Công an huyện, Phòng Tư pháp tiến hành rà soát, lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung ban hành cho phù hợp với quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015.
Chủ tịch UBND huyện đề nghị Ủy ban MTTQ huyện và các đoàn thể huyện tích cực phối hợp phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về Bộ luật Hình sự năm 2015; phối hợp giám sát hoạt động của người thi hành công vụ, đảm bảo thực hiện tốt các quy định của Bộ Luật hình sự năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Sơn Dương