Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo xã Thanh Vân hoàn thành kế hoạch về đích xây dựng NTM năm 2019

Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng vừa chủ trì buổi làm việc nghe UBND xã Thanh Vân báo cáo kết quả xây dựng NTM đến hết năm 2018, triển khai nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019.

Theo báo cáo cho thấy, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã được Đảng ủy, UBND xã Thanh Vân tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo và được nhân dân đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia thực hiện. Đến nay, xã Thanh Vân đã hoàn thành được 16/19 tiêu chí, trong đó 3 tiêu chí chưa đạt gồm tiêu chí Quy hoạch, Cơ sở vật chất, Môi trường.

Mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại xã Thanh Vân

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch về đích xây dựng NTM năm 2019, Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng yêu cầu Chủ tịch UBND xã Thanh Vân rà soát, đánh giá lại các tiêu chí đã đạt, mức độ đạt, chưa đạt theo bộ tiêu chí NTM quy định; đối với các tiêu chí đã đạt cần có kế hoạch giữ vững và nâng cao trong thời gian tới; đối với 3 tiêu chí chưa đạt, UBND xã xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể và thường xuyên giao ban kiểm điểm tiến độ thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch về đích NTM; rà soát nguồn vốn của tỉnh, huyện và xã để chủ động triển khai xây dựng các hạng mục công trình đối với các tiêu chí chưa hoàn thành; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo các hạng mục công trình trong những tiêu chí chưa hoàn thành; thực hiện việc hướng dẫn lập, xác nhận hồ sơ, thủ tục về môi trường theo quy định tại tiêu chí số 17; chỉ đạo các thôn thực hiện thu, nộp tiền dịch vụ vệ sinh môi trường đạt tỷ lệ trên 90%.

Phó Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị Đảng ủy xã Thanh Vân đưa nội dung xã đạt chuẩn NTM năm 2019 là nhiệm vụ chính trị, trọng tâm của Đảng ủy để tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường tuyên truyền các nhiệm vụ về xây dựng NTM, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia, đóng góp kinh phí xây dựng NTM đảm bảo hoàn thành xã đạt chuẩn NTM năm 2019.

Phương Nhung