Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/hiephoabg/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm 6 tháng đầu năm 2018

Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh vừa chủ trì hội nghị kiểm điểm, đánh giá kết quả việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm của Chủ tịch UBND huyện; nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của UBND huyện giao, phê duyệt cho Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND xã, thị trấn.

Toàn cảnh hội nghị

Lãnh đạo Phòng Nội vụ thông qua báo cáo

6 tháng đầu năm 2018, việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Chủ tịch UBND huyện; nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND xã, thị trấn cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra. Nhờ đó, kết quả kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm của huyện duy trì mức tăng trưởng khá, thu ngân sách trên địa bàn vượt kế hoạch; công tác GPMB khu, cụm công nghiệp, điểm dân cư được triển khai đồng loạt; nhiều tuyến đường, công trình lớp học được khởi công xây dựng; ngành nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa và bước đầu sản xuất nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao; công tác quản lý đất đai, môi trường được tăng cường, siết chặt, xử lý nghiêm hành vi vi phạm đất đai; công tác cải cách ành chính, kỷ cương hành chính được nâng lên; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục được được quan tâm chỉ đạo, tạo sự chuyển biến rõ nét...

Lãnh đạo UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn phát biểu

Tuy nhiên, số chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm đạt dưới 50% còn chiếm tỷ lệ cao ở một số cơ quan, đơn vị, nhất là ở các xã, thị trấn; tốc độ giải quyết công việc còn chậm so với yêu cầu; công tác phối hợp trong giải quyết một số vụ việc liên quan đến đất đai, xử lý vi phạm hành chính, thẩm định kinh phí còn chưa chặt chẽ; năng lực, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa cao, còn tình trạng đùn đẩy, né tránh...

Để thực hiện đạt và vượt mức kế hoạch các nhiệm vụ trọng tâm việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Chủ tịch UBND huyện; nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của UBND huyện giao, phê duyệt cho Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND xã, thị trấn năm 2018, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư phát triển; kiểm soát chặt chẽ việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các dự án đầu tư công; kiểm soát chặt chẽ nợ đọng xaya dựng cơ bản, thực hiện các giải pháp để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản đối với các công trình do cấp xã làm chủ đầu tư; tăng cường quản lý thu ngân sách, chống thất thu ngân sách; hoàn thành dồn điền đổi thửa gắn với xây dựng cánh đồng mẫu lớn; rà soát các tiêu chí và huy động các nguồn lực để phấn đấu 4 xã về đích nông thôn mới cuối năm 2018; tập trung chỉ đạo công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; đẩy nhanh việc lập hồ sơ thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất xây dựng các dự án, công trình; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai, tài nguyên khoáng sản và môi trường; tiếp tục huy động các nguồn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học, xây dựng trường chuẩn quốc gia; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án đang triển khai thực hiện; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo; rà soát các tiêu chí hộ nghèo, đảm bảo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn  4,56%; nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; tăng cường quản lý hành nghề y dược tư nhân, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 97% người dân tham gia BHYT; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng điều hành của chính quyền các cấp; nâng cao chất lượng, tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ công chức; tăng cường các biện pháp giải quyết dứt điểm tình trạng khai thác cát sỏi trái phép trên lòng sông Câu, nhất là tại xã Mai Đình...

Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh kết luận hội nghị

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND xã, thị trấn tập trung rà soát các nhiệm vụ trọng tâm của BTV Huyện ủy đăng ký với BTV Tỉnh ủy; các nhiệm vụ trọng tâm của Chủ tịch UBND huyện đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao, phê duyệt mà liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý; các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của BTV huyện ủy, của Chủ tịch UBND huyện đã giao, phê duyệt cho các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn để triển khai, tổ chức thực hiện, phấn đấu đến hết tháng 10 năm 2018 các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm phải cơ bản hoàn thành.

Phương Nhung