Những công trình trọng điểm

  • Khởi công cầu Đông Xuyên
  • Khánh thành cầu Đông Xuyên
  • Cầu Hà Châu- Đồng Tân