Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quốc phòng năm 2018

Nhằm phổ biến sâu rộng nội dung Luật Quốc phòng năm 2018 đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trên địa bàn huyện bằng nhiều hình thức phù hợp; rà soát kịp thời đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Luật quốc phòng ngày 8/6/2018; UBND huyện Hiệp Hòa ban hành Kế hoạch thi hành Luật Quốc phòng năm 2018.

Theo đó, nội dung kế hoạch thi hành Luật Quốc phòng gồm: rà soát văn bản pháp luật, tuyên truyền, phổ biến Luật Quốc phòng năm 2018, tập huấn quán triệt nội dung Luật Quốc phòng năm 2018.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây!

Nguyễn Phương (tổng hợp)