Thông báo về việc đấu giá và lựa chọn tổ chức đấu giá lô hàng tịch thu gồm 22 cục nóng và 10 cục lạnh của điều hòa nhiệt độ cũ, hiện đang giữ tại Công an huyện