Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thôn Nội Quan, thôn Nội Xuân, xã Mai Trung