Phát huy tinh thần của Tuyên ngôn Độc lập, quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới

Vào ngày này cách đây 72 năm, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt quốc dân đồng bào trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa-Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Tuyên ngôn Độc lập, Đảng, Nhà nước ta luôn kiên định phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị để thực hiện các mục tiêu bảo vệ Tổ quốc; chăm lo xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, làm nền tảng xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, gắn với nâng cao ý thức quốc phòng, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của các tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới”.

 

“Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy...”. Đó là chân lý thiêng liêng, ngời sáng, thể hiện khát vọng hòa bình, độc lập với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập tự do” qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; là mệnh lệnh cao cả, khẳng định ý chí quyết tâm thực hiện cho được chân lý thiêng liêng, sáng ngời ấy của toàn thể dân tộc Việt Nam đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khái quát, khẳng định trong bản Tuyên ngôn Độc lập - một văn kiện bất hủ - vào một ngày Thu lịch sử cách đây tròn 72 năm.

 

Thực hiện mục tiêu “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy...”, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã huy động, tập hợp được đông đảo lực lượng thuộc các tầng lớp nhân dân, cùng toàn quân kết thành một khối thống nhất, vùng lên đánh bại kẻ thù xâm lược, giải phóng dân tộc, thu non sông về một mối bằng sức mạnh sắt đá.

Thực tiễn lịch sử đã chứng minh, ngay từ khi mới ra đời, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội nhân dân Việt Nam đã cùng nhân dân cả nước thực hiện thành công Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lật đổ ách thống trị của thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân, giữ vững chính quyền cách mạng và tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, mà đỉnh cao là Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm Châu, chấn động địa cầu” (tháng 5 năm 1954).

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam không quản hy sinh, gian khổ, anh dũng chiến đấu với tinh thần và ý chí quyết tâm của cả dân tộc “Đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Ở miền Bắc, Quân đội ta đã cùng toàn dân ngoan cường, mưu trí chiến đấu, đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ, bảo vệ vững chắc miền Bắc xã hội chủ nghĩa, chi viện đắc lực sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam. Ở miền Nam, Quân đội ta đã phát huy cao độ vai trò nòng cốt trong đấu tranh quân sự, hỗ trợ đắc lực cho đấu tranh chính trị và ngoại giao, tạo sức mạnh tổng hợp, làm nên đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Là một đội quân cách mạng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, được Đảng, Bác Hồ sáng lập, giáo dục và rèn luyện, trong chiến tranh hay trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện công tác dân vận, giúp dân phát triển kinh tế, “xóa đói, giảm nghèo”, cứu hộ, cứu nạn và làm nhiệm vụ quốc tế, Quân đội nhân dân Việt Nam cũng luôn khẳng định vai trò nòng cốt trong đấu tranh giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước.

Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực đang có nhiều diễn biến nhanh chóng và phức tạp. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong nước và quốc tế đang tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đòi “phi chính trị hóa” quân đội, nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội ta, qua đó phủ nhận mọi thành quả cách mạnh mà nhân dân ta bằng biết bao mồ hôi, xương máu mới giành được. Nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta đang đặt ra những vấn đề mới, rất cấp bách.

Để hiện thực tốt vai trò nòng cốt trong củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, các đơn vị trong toàn quân cần tiếp tục quán triệt, nắm vững phương hướng, mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo và nhiệm vụ củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đã được xác định trong các văn kiện của Đảng, Nhà nước, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) “Về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đồng thời chủ động, tích cực tham gia quán triệt, tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức và thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng về củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới. Tích cực, chủ động làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối, cơ chế, chính sách, pháp luật về quân sự, quốc phòng; xây dựng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng-an ninh, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng yếu; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên cơ sở thế trận lòng dân vững chắc. Quán triệt và triển khai thực hiện quan điểm của Đảng về kết hợp giữa kinh tế, xã hội, văn hóa với quốc phòng, an ninh và đối ngoại; tăng cường hợp tác quốc tế về quốc phòng; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng; làm tốt việc nghiên cứu dự báo, nắm chắc tình hình, xây dựng và bổ sung các kế hoạch, phương án tác chiến cụ thể, bảo đảm cho quân đội thực sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh của Tổ quốc; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Nhằm hiện thực hóa các mục tiêu, yêu cầu đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân cần thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc: “Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân Việt Nam”; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị. Trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào, mỗi cán bộ, chiến sĩ toàn quân cũng một lòng một dạ tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân; cùng toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc mọi thành quả cách mạng, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác Hồ muôn vàn kính yêu hằng mong muốn.

Hoàng Gia Khánh- Trung tâm PT-TH Quân đội, số 2 Lý Nam Đế-Hà Nội