Bắc Giang áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới kể từ ngày 01/01/2019

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bắc Giang hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN).

Theo đó, kể từ ngày 01/01/2019, mức lương tối thiểu vùng mới được áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Cụ thể, mức 3.250.000 đồng áp dụng đối với đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng III gồm các huyện Hiệp Hòa, Yên Dũng, Lạng Giang, Việt Yên, Tân Yên và TP Bắc Giang.

Mức 2.920.000 đồng áp dụng đối với đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng IV gồm các huyện Sơn Động, Yên Thế, Lục Nam, Lục Ngạn.

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động trên địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo quy định đối với địa bàn đó.

Doanh nghiệp phải thực hiện mức lương giao kết hợp đồng lao động và đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN như sau: Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất. Đối với người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

BHXH tỉnh yêu cầu đơn vị sử dụng lao động rà soát lại mức lương tối thiểu trong thang lương, bảng lương đã gửi cơ quan quản lý nhà nước để điều chỉnh lại cho phù hợp theo nguyên tắc không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Thực hiện điều chỉnh mức tiền lương, tiền công ghi trên hợp đồng lao động làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho từng người lao động theo mức lương tối thiểu vùng mới gửi cơ quan BHXH trước ngày 20/01/2019. Đối với đơn vị không thực hiện hoặc chậm trễ làm ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ cho người lao động thì đơn vị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định.

BHXH tỉnh yêu cầu BHXH các huyện, thành phố hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động theo phân cấp thu để thực hiện. Các phòng nghiệp vụ có liên quan, thực hiện theo nội dung hướng dẫn trên. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh về BHXH tỉnh để được hướng dẫn.

Nguyễn Phương