Văn bản QPPL cần xin ý kiến

Trích yếu Hạn xin ý kiến File
2985/UBND-KT&HT

Từ Thứ sáu, 10/11/2017
đến Thứ hai, 20/11/2017

19a/TTr-UBND điều chỉnh bổ sung Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất

Từ Thứ ba, 28/02/2017
đến Thứ ba, 28/03/2017

371/UBND-NV

Từ Thứ năm, 23/02/2017
đến Thứ sáu, 24/02/2017

04/2016/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Y tế huyện Hiệp Hòa

Từ Thứ ba, 18/10/2016
đến Thứ 7, 29/10/2016