Hướng dẫn thủ tục hành chính

STT Thủ tục Lĩnh vực Mực độ File gắn
1 Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất Tài nguyên môi trường Mức độ 2
2 Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác Tài nguyên môi trường Mức độ 2
3 Chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thuê tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân Tài nguyên môi trường Mức độ 2
4 Chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân trường hợp phải xin phép Tài nguyên môi trường Mức độ 2
5 Chuyển mục đích sử dụng đất đối với đối tượng là hộ gia đình, cá nhân trường hợp không phải xin phép Tài nguyên môi trường Mức độ 2
6 Chuyển mục đích sử dụng đất để giao, cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư (nhóm B,C) không sử dụng vốn ngân sách nhà nước của tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất để sản xuất kinh doanh mà khu đất đó đã có GCNQSD đất Tài nguyên môi trường Mức độ 2
7 Chuyển mục đích sử dụng đất để giao, cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư (nhóm B,C) không sử dụng vốn ngân sách nhà nước của hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất để sản xuất kinh doanh mà khu đất đó chưa Tài nguyên môi trường Mức độ 2
8 Giao đất làm nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn đối với trường hợp không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất (áp dụng đối với đất chưa được giải phóng mặt bằng) Tài nguyên môi trường Mức độ 2
9 Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Tài chính Mức độ 2
10 Xác định lại giới tính (trường hợp phải xác minh) Tư pháp Mức độ 3
11 Xác định lại dân tộc (trường hợp phải xác minh) Tư pháp Mức độ 3
12 Xác định lại giới tính Tư pháp Mức độ 3
13 Xác định lại dân tộc Tư pháp Mức độ 3
14 Cấp lại bản chính giấy khai sinh Tư pháp Mức độ 3
15 Thủ tục Thành lập thôn mới, tổ dân phố mới (gồm cả chia, tách, sáp nhập để thành lập thôn mới, tổ dân phố mới) Nội vụ Mức độ 3
16 Thủ tục Thông báo về việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành Nội vụ Mức độ 3
17 Thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo ở nhiều xã trong một huyện Nội vụ Mức độ 3
18 Thủ tục Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo. Nội vụ Mức độ 3
19 Thủ tục Chấp thuận các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Nội vụ Mức độ 3
20 Thủ tục Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở Nội vụ Mức độ 3
21 Thủ tục Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở (có sự tham gia của tín đồ trong huyện) Nội vụ Mức độ 3
22 Thủ tục Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành Nội vụ Mức độ 3
23 Thủ tục Đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Nội vụ Mức độ 3
24 Thủ tục Đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Nội vụ Mức độ 3
25 Khai thác các loại lâm sản ngoài gỗ (có trong danh mục quản lý Cites và nhựa thông), tre nứa trong rừng tự nhiên, rừng trồng (trừ phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng) Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Mức độ 3
26 Cho phép cá nhân khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Mức độ 3
27 Phê duyệt hồ sơ thiết kế khai thác chính gỗ rừng tự nhiên đối với chủ rừng là hộ gia đình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Mức độ 3
28 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Mức độ 3
29 Đăng ký khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh, giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình hoặc sử dụng mục đích khác ở rừng tự nhiên hoặc khai thác tận dụng những cây gỗ đứng đã chết khô, chết cháy, cây đổ gãy và tận thu các Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Mức độ 3
30 Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ và tre nứa trong rừng tự nhiên, rừng trồng của cá nhân Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Mức độ 3

Pages