Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Chuyên mục: Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Công khai Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và Bộ thủ tục hành chính về đất đai -

Công khai Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và Bộ thủ tục hành chính về đất đai. Xem chi tiết Văn bản tại đây!

Kế hoạch thực hiện Chương trinh phát triển đô thị tỉnh Bắc Giang năm 2019 -

Kế hoạch thực hiện Chương trinh phát triển đô thị tỉnh Bắc Giang năm 2019. Xem chi tiết Kế hoạch tại đây!

Tờ trình thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035, tỷ lệ 1/10.000 -

Quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa. Tờ trình thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035, tỷ lệ 1/10.000.

Kế hoạch thực hiện Đề án đặt tên đường gắn biển số nhà trên địa bàn thị trấn Thắng mở rộng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang -

Kế hoạch thực hiện Đề án đặt tên đường gắn biển số nhà trên địa bàn thị trấn Thắng mở rộng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Kế hoạch điều chỉnh, di chuyển các hộ kinh doanh dịch vụ internet và trò chơi điện tử công cộng gần trường học trên địa bàn. -

UBND huyện Hiệp Hòa vừa xây dựng kế hoạch điều chỉnh, di chuyển các hộ kinh doanh dịch vụ internet và trò chơi điện tử công cộng gần trường học trên địa bàn. 

Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Giang năm 2019 -

Thực hiện Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, UBND huyện Hiệp Hòa xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Giang năm 2019.

Kế hoạch thực hiện Đề án "Phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020"" -

UBND huyện xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện Đề án "Phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020".

Tờ trình tổ chức thẩm tra và bổ sung nội dung Quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa -

Tờ trình tổ chức thẩm tra và bổ sung nội dung Quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa. Xem chi tiết VB tại đây!

Triển khai lập danh mục dự án, công trình thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 -

Triển khai lập danh mục dự án, công trình thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và Kế hoạch sử dụng đất năm 2019.

Tờ trình thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035, tỷ lệ 1/10.000 -

Tờ trình thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035, tỷ lệ 1/10.000.

Pages