Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Chuyên mục: Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

UBND tỉnh Bắc Giang ban hành quyết định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hiệp Hòa. -

UBND tỉnh Bắc Giang ban hành quyết định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hiệp Hòa.

Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Việt Nhật, tỷ lệ 1/500 -

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Việt Nhật, tỷ lệ 1/500.

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa giai đoạn 2011 đến 2025. -

Quyết định sô 1884/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa giai đoạn 2011 đến 2025.

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa giai đoạn 2011- 2025 -

Quyết định sô 1883/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa giai đoạn 2011 đến 2025.

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Xuân Cẩm giai đoạn 2011- 2025 -

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Xuân Cẩm giai đoạn 2011- 2025. Xem chi tiết văn bản tại đây!

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thái Sơn giai đoạn 2011- 2025 -

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thái Sơn giai đoạn 2011- 2025. Xem chi tiết văn bản tại đây!

Đề xuất Thủ tướng Chính phủ giao tổ chức lập và phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035 -

UBND huyện đề nghị UBND tỉnh xem xét, có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao tổ chức lập và phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035.

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thái Sơn giai đoạn 2011- 2025 -

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thái Sơn giai đoạn 2011- 2025 (Bổ sung vào quy hoạch 1 bãi cát sỏi)

Bổ sung quy hoạch bãi ven sông chứa cát sỏi trên địa bàn huyện Hiệp Hòa -

Chủ tịch UBND huyện đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, bổ sung Quy hoạch bãi ven sông chứa cát sỏi tại Bãi soi Cẩm Bào, thôn Cẩm Bào, xã Xuân Cẩm với diện tích khoảng 5.000m2.

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Danh Thắng giai đoạn 2011- 2025 -

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Danh Thắng giai đoạn 2011- 2025 Xem chi tiết văn bản tại đây!

Pages