Văn bản quy phạp pháp luật

Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày Người ký Files
Nghị quyết 162/NQQ-HĐND

Nghị quyết 162/NQ-HĐND về dự toán Ngân sách Nhà nước và phân bổ dự toán Ngân sách Nhà nước năm

BH: 22/12/2018 HL: 22/12/2018 Chủ tịch HĐND huyện Vũ Chí Kỳ
Nghị quyết 02/NQ-HĐND

BH: 22/12/2018 HL: 22/12/2018 Chủ tịch HĐND huyện Vũ Chí Kỳ
Nghị quyết 161/NQQ-HĐND

Nghị quyết số 161/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2017.

BH: 22/12/2017 HL: 22/12/2017 Chủ tịch HĐND huyện Vũ Chí Kỳ
04/2017/QĐ-UBND

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của

BH: 25/09/2017 HL: 01/10/2017 Phạm Văn Thịnh
03/2017/QĐ-UBND

Bãi bỏ Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 23/6/2014 của UBND huyện quy định chức năng, nhiệm vụ

BH: 22/08/2017 HL: 01/09/2017 Phạm Văn Thịnh
Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư các công trình xây dựng nông thôn mới, mức thưởng thôn

BH: 22/07/2017 HL: 22/07/2017 Chủ tịch HĐND huyện Vũ Chí Kỳ
Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ xây dựng mới phòng học kiên cố trên địa bàn huyện Hiệp Hòa giai

BH: 22/07/2017 HL: 22/07/2017 Chủ tịch HĐND huyện Vũ Chí Kỳ
Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết: 01/2017/NQ-HĐND về quy định mức hỗ trợ kinh phí thực hiện dồn điền đổi thửa, xây

BH: 20/07/2017 HL: 20/07/2017 Chủ tịch HĐND huyện Vũ Chí Kỳ
02/2017/QĐ-UBND

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 04/4/2013 của UBND huyện Hiệp Hòa

BH: 09/06/2017 HL: 17/06/2017 Phạm Văn Thịnh
Quyết định: 04/2016/QĐ-UBND

Quyết định 04/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

BH: 10/04/2017 HL: 10/04/2017 Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh
01/2017/QĐ-UBND

Quyết định ban hành quy chế phối hợp quản lý thu thuế hoạt động xây dựng trong khu dân cư trên

BH: 21/02/2017 HL: 01/03/2017 Nguyễn Văn Chính
Quyết định: 01/2017/QĐ-UBND

Quyết định 01/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý thu thuế hoạt động xây dựng trong

BH: 21/02/2017 HL: 21/02/2017 Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Chính
Quyết định: 10/2016/QĐ-UBND

Quyết định: 10/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức, quản lý hoạt động của Trang Thông tin điện

BH: 28/12/2016 HL: 28/12/2016 Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Việt Hùng
Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết sửa đổi một số nội dung Nghị quyết dố 11/2013/NQ-HĐND ngày 20/12/2013 của HĐND huyện

BH: 21/12/2016 HL: 21/12/2016 Chủ tịch HĐND huyện Vũ Chí Kỳ
Quyết định: 09/2016/QĐ-UBND

Quyết định: 09/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người

BH: 13/12/2016 HL: 13/12/2016 Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh
Quyết định: 07/2016/QĐ-UBND

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng

BH: 12/12/2016 HL: 19/12/2016 Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh
Quyết định: 08/2016/QĐ-UBND

Ban hành quy chế tiếp công dân, khiếu nại tố cáo của UBND huyện Hiệp Hòa

BH: 12/12/2016 HL: 19/12/2016 Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh
04/2016/QĐ-UBND

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Hiệp Hòa

BH: 04/10/2016 HL: 11/10/2016 Phạm Văn Thịnh
05/2016/QĐ-UBND

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa Thông tin

BH: 04/10/2016 HL: 11/10/2016 Phạm Văn Thịnh
06/2016/QĐ-UBND

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế

BH: 04/10/2016 HL: 11/10/2016 Phạm Văn Thịnh
03/2016/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý thu thuế hoạt động xây dựng trong dân cư trên địa bàn huyện

BH: 06/06/2016 HL: 13/06/2016 Nguyễn Văn Chính
02/2016/QĐ-UBND

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  của Phòng Giáo dục và Đào

BH: 03/06/2016 HL: 10/06/2016 Phạm Văn Thịnh
01/2016/QĐ-UBND

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng

BH: 02/06/2016 HL: 09/06/2016 Phạm Văn Thịnh
11/2015/QĐ-UBND

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động – Thương

BH: 25/12/2015 HL: 25/12/2015 Nguyễn Thị Hoa
08/2015/QĐ-UBND

Ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị

BH: 17/11/2015 HL: 24/11/2015 Nguyễn Thị Hoa

Pages