Lịch làm việc

Công việc Cơ quan Lãnh đạo File
Lịch làm việc Chủ tịch UBND huyện tháng 9 năm 2016 UBND huyện Phạm Văn Thịnh - Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-245-2016-8.signed.pdf
Chương trình công tác UBND huyện tháng 9 năm 2016 UBND huyện Tất cả lãnh đạo UBND huyện PDF icon ctct-8-2016-8.signed.pdf
Lịch làm việc Chủ tịch UBND huyện tháng 1 năm 2016 UBND huyện Phạm Văn Thịnh - Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-353-2015-12.signed.pdf
Lịch làm việc Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Việt Hùng tháng 1 năm 2016 UBND huyện Tạ Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-354-2015-12.signed.pdf
Lịch làm việc Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng tháng 1 năm 2016 UBND huyện Ngô Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-355-2015-12.signed.pdf
Lịch làm việc Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Chính tháng 1 năm 2016 UBND huyện Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện PDF icon tbub-356-2015-12.signed.pdf
Lịch làm việc Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng tháng 3 năm 2016 UBND huyện Ngô Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-36-2016-2.signed.pdf
Lịch làm việc Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Việt Hùng tháng 3 năm 2016 UBND huyện Tạ Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-38-2016-3.signed.pdf
Lịch làm việc Chủ tịch UBND huyện tháng 4 năm 2016 UBND huyện Phạm Văn Thịnh - Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-76-2016-3.signed.pdf
Lịch làm việc Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Chính tháng 4 năm 2016 UBND huyện Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện PDF icon tbub-73-2016-3.signed.pdf
Lịch làm việc Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng tháng 4 năm 2016 UBND huyện Ngô Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-74-2016-3.signed.pdf
Lịch làm việc Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Việt Hùng tháng 4 năm 2016 UBND huyện Tạ Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-75-2016-3.signed.pdf
Lịch làm việc Chủ tịch UBND huyện tháng 5 năm 2016 UBND huyện Phạm Văn Thịnh - Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-120-2016-4.signed.pdf
Lịch làm việc Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng tháng 5 năm 2016 UBND huyện Ngô Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-122-2016-4.signed.pdf
Lịch làm việc Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Chính tháng 5 năm 2016 UBND huyện Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện PDF icon tbub-123-2016-4.signed.pdf
Lịch làm việc Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Việt Hùng tháng 5 năm 2016 UBND huyện Tạ Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-128-2016-5.signed.pdf
Lịch làm việc Chủ tịch UBND huyện tháng 6 năm 2016 UBND huyện Phạm Văn Thịnh - Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-144-2016-5.pdf
Lịch làm việc Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Chính tháng 6 năm 2016 UBND huyện Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện PDF icon tbub-146-2016-5.signed.pdf
Lịch làm việc Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Việt Hùng tháng 6 năm 2016 UBND huyện Tạ Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-147-2016-6-hh3.pdf
Lịch làm việc Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng tháng 6 năm 2016 UBND huyện Ngô Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-148-2016-6-hh3.pdf
Lịch làm việc Chủ tịch UBND huyện tháng 7 năm 2016 UBND huyện Phạm Văn Thịnh - Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-169-2016-6.signed-hh3.pdf
Lịch làm việc Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Chính tháng 7 năm 2016 UBND huyện Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện PDF icon tbub-170-2016-6.signed.pdf
Lịch làm việc Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng tháng 7 năm 2016 UBND huyện Ngô Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-172-2016-7-hh3.pdf
Lịch làm việc Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Việt Hùng tháng 7 năm 2016 UBND huyện Tạ Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-176-2016-7.signed-hh3.pdf
Lịch làm việc Chủ tịch UBND huyện tháng 8 năm 2016 UBND huyện Phạm Văn Thịnh - Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-216-2016-8.signed-hh3.pdf
Lịch làm việc Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Việt Hùng tháng 8 năm 2016 UBND huyện Tạ Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-217-2016-8.signed-hh3.pdf
Lịch làm việc Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Chính tháng 8 năm 2016 UBND huyện Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện PDF icon tbub-213-2016-7.signed.pdf
Lịch làm việc Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng tháng 8 năm 2016 UBND huyện Ngô Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-214-2016-7.signed-hh3.pdf
Lịch làm việc Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Việt Hùng tháng 9 năm 2016 UBND huyện Tạ Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-251-2016-8.signed-hh3.pdf
Lịch làm việc Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Chính tháng 9 năm 2016 UBND huyện Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện PDF icon tbub-248-2016-8.signed-hh3.pdf
Lịch làm việc Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng tháng 9 năm 2016 UBND huyện Ngô Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-247-2016-8.signed-hh3.pdf
Lịch làm việc Chủ tịch UBND huyện tháng 10 năm 2016 UBND huyện Phạm Văn Thịnh - Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-287-2016-9.signed-hh3.pdf
Lịch làm việc Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Việt Hùng tháng 10 năm 2016 UBND huyện Tạ Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-293-2016-10.signed-hh3.pdf
Lịch làm việc Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Chính tháng 10 năm 2016 UBND huyện Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện PDF icon tbub-289-2016-9.signed-hh3.pdf
Lịch làm việc Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng tháng 10 năm 2016 UBND huyện Ngô Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-288-2016-9.signed-hh3.pdf
Chương trình công tác UBND huyện năm 2016 UBND huyện Tất cả lãnh đạo UBND huyện PDF icon ctct-12-2015-12.pdf
Chương trình công tác UBND huyện tháng 1 năm 2016 UBND huyện Tất cả lãnh đạo UBND huyện PDF icon ctr-13-2015-12.signed.pdf
Chương trình công tác UBND huyện tháng 2 năm 2016 UBND huyện Tất cả lãnh đạo UBND huyện PDF icon ctct-1-2016-1.signed.pdf
Chương trình công tác UBND huyện tháng 3 năm 2016 UBND huyện Tất cả lãnh đạo UBND huyện PDF icon ctct-2-2016-2.signed.pdf
Chương trình công tác UBND huyện tháng 5 năm 2016 UBND huyện Tất cả lãnh đạo UBND huyện PDF icon ctct-4-2016-4.signed.pdf
Chương trình công tác UBND huyện tháng 6 năm 2016 UBND huyện Tất cả lãnh đạo UBND huyện PDF icon ctct-5-2016-5.signed.pdf
Chương trình công tác UBND huyện tháng 3 năm 2016 UBND huyện Tất cả lãnh đạo UBND huyện PDF icon ctct-2-2016-2.signed.pdf
Chương trình công tác UBND huyện tháng 7 năm 2016 UBND huyện Tất cả lãnh đạo UBND huyện PDF icon ctct-6-2016-6.pdf
Chương trình công tác UBND huyện tháng 8 năm 2016 UBND huyện Tất cả lãnh đạo UBND huyện PDF icon ctct-7-2016-7.signed.pdf
Chương trình công tác UBND huyện tháng 10 năm 2016 UBND huyện Tất cả lãnh đạo UBND huyện PDF icon ctct-10-2016-9.signed.pdf
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện trong tháng 2/2017 UBND huyện Phạm Văn Thịnh - Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-15-2017-2.signed.pdf
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện trong tháng 3/2017 UBND huyện Phạm Văn Thịnh - Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-57-2017-3.signed-hh3.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện trong tháng 3/2017 UBND huyện Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện PDF icon tbub-58-2017-3.signed.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện trong tháng 3/2017 UBND huyện Ngô Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-60-2017-3.signed.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện trong tháng 3/2017 UBND huyện Tạ Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-61-2017-3.signed.pdf

Pages