Thủ tục trợ cấp 01 lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào

Mực độ: 
Mức độ 3
Lĩnh vực: 
Lao động, Thương binh và Xã hội

Thủ tục trợ cấp 01 lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào