Hưởng chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

Mực độ: 
Mức độ 3
Lĩnh vực: 
Lao động, Thương binh và Xã hội

Hưởng chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ