Hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc

Mực độ: 
Mức độ 3
Lĩnh vực: 
Lao động, Thương binh và Xã hội

Hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc