Chuyển mục đích sử dụng đất đối với đối tượng là hộ gia đình, cá nhân trường hợp không phải xin phép

Mực độ: 
Mức độ 2
Lĩnh vực: 
Tài nguyên môi trường

1, Trình tự thực hiện:

Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả, chuyển Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất xử lý.

Bước 2: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trường hợp đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 36 của Luật Đất đai thì trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do; trường hợp đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 36 của Luật Đất đai thì xác nhận vào tờ khai đăng ký và chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường để chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bước 3: Hộ gia đình, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện. Khi nhận hồ sơ mang theo phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

2, Cách thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện

3, Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

1- Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất;

2- Bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4, Thời hạn giải quyết:

18 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5, Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

18 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

6, Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường.

7, Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định hành chính.

8, Phí, lệ phí nếu có:

Không.

9, Cơ sở pháp lý

- Luật đất đai năm 2003;

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ thi hành Luật đất đai;

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp GCNQSD đất, thu hồi đất, thực hiện QSD đất, trình tự, thủ tục bồi thường và giải quyết khiếu nại về đất đai.

- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;

 

File: