Văn bản quy phạp pháp luật

Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan BH Ngày Người ký Files
856/UBND-TP về việc đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật đường sắt (sửa đổi), Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi), Luật trợ giúp pháp lý

UBND huyện đóng

UBND huyện BH: 10/04/2017 HL: 10/04/2017 Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh
04/2016/QĐ-UBND

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Hiệp Hòa

UBND huyện BH: 04/10/2016 HL: 11/10/2016 Phạm Văn Thịnh
05/2016/QĐ-UBND

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa Thông tin

UBND huyện BH: 04/10/2016 HL: 11/10/2016 Phạm Văn Thịnh
06/2016/QĐ-UBND

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế

UBND huyện BH: 04/10/2016 HL: 11/10/2016 Phạm Văn Thịnh
03/2016/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý thu thuế hoạt động xây dựng trong dân cư trên địa bàn huyện

UBND huyện BH: 06/06/2016 HL: 13/06/2016 Nguyễn Văn Chính
02/2016/QĐ-UBND

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  của Phòng Giáo dục và Đào

UBND huyện BH: 03/06/2016 HL: 10/06/2016 Phạm Văn Thịnh
01/2016/QĐ-UBND

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng

UBND huyện BH: 02/06/2016 HL: 09/06/2016 Phạm Văn Thịnh
11/2015/QĐ-UBND

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động – Thương

UBND huyện BH: 25/12/2015 HL: 25/12/2015 Nguyễn Thị Hoa
08/2015/QĐ-UBND

Ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị

UBND huyện BH: 17/11/2015 HL: 24/11/2015 Nguyễn Thị Hoa
06/2015/QĐ-UBND

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  Phòng Nông nghiệp và

UBND huyện BH: 10/09/2015 HL: 17/09/2015 Nguyễn Thị Hoa
05/2015/QĐ-UBND

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ

UBND huyện BH: 23/07/2015 HL: 30/07/2015 Nguyễn Văn Chính
04/2015/QĐ-UBND

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp

UBND huyện BH: 26/06/2015 HL: 03/07/2015 Nguyễn Thị Hoa
01/2015/QĐ-UBND

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa - Thể

UBND huyện BH: 30/03/2015 HL: 06/04/2015 Nguyễn Thị Hoa