UBND huyện tập huấn “Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý, sử dụng tài sản công”

Sáng 30-11, UBND huyện phối hợp với Cục Quản lý Công sản, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về tài sản công tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ quản lý, sử dụng tài sản công.

Tại đây, trong thời gian 1 ngày, hơn120 học viên là lãnh đạo, cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý, sử dụng tài sản công, kế toán- tài chính của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện đã được cán bộ thuộc Cục Quản lý Công sản trực tiếp truyền đạt các nội dung: Những quy định chung về quản lý, sử dụng tài sản công quy định tại Luật Quản lý, sử dụng công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Quản lý, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước; các điểm mới trong mua sắm tập trung; tiêu chuẩn định mức và chế độ quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định...

Lớp tập huấn giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, sử dụng tài sản công, kế toán- tài chính của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện nắm chắc chuyên môn nghiệp vụ, áp dụng vào thực tiễn, nhằm quản lý chặt chẽ, khai thác hợp lý, hiệu quả, sử dụng tiết kiệm và ngăn chặn thất thoát, lãng phí tài sản công.

Phương Nhung