UBND huyện chỉ đạo về công tác cấp giấy CNQSD đất tại xã Đức Thắng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Nguyễn Văn Chính vừa chủ trì buổi giao ban lãnh đạo UBND huyện. Dự buổi làm việc có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện; lãnh đạo một số cơ quan liên quan.

Tại đây, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện báo cáo về kết quả kiểm tra, rà soát đối với 7 hộ gia đình, cá nhân ở xã Đức Thắng trúng đấu giá QSD đất năm 2010 nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận QSD đất, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Nguyễn Văn Chính đã kết luận, nhất trí với đề xuất của Phòng tài nguyên và Môi trường về thực hiện ghi thu, ghi chi tiền sử dụng đất, cấp GCNQSD đất 7 lô theo hiện trạng sử dụng đất có sự thay đổi chỉ giới hành lang giao thông từ tim đường hiện trạng so với hồ sơ thiết kế phân lô; yêu cầu Chủ tịch UBND xã Đức Thắng cung cấp đầy đủ hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất, chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan cho Chi cục Thuế, Phòng Tài chính kế hoạch. Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện cũng yêu cầu các cơ quan như Chi cục Thuế, Phòng Tài chính- Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Đức Thắng phối hợp chặt chẽ triển khai các nội dung như thống kê, xac nhận số tiền người sử dụng đã nộp theo từng thửa đất đối với các lô đất trúng đấu giá, số tiền đền bù, giải phóng mặt bằng đối với diện tích đã thu hồi để đấu giấ QSD đất; đo đạc chỉnh lý địa chính đối với 7 thửa đất chưa được cấp GCNQSD đất; kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước toàn bộ các lô đất thuộc dự án...

Nguyễn Phương