UBMTTQ tỉnh tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2018

Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ mặt trận cấp xã, thôn trong công tác phòng, chống tham nhũng, từng bước xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần thực hiện tốt chức năng giám sát phòng, chống tham nhũng, sáng 5-12, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện Hiệp Hòa tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2018.

Tại hội nghị, hơn 100 đại biểu là cán bộ mặt trận các xã, thôn trong huyện đã được nghe ông Phạm Văn Tĩnh, Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh trao đổi một số nội dung liên quan đến khái niệm tham nhũng; một số nhận thức chưa đúng về tham nhũng; những nguyên nhân và hậu quả của tham nhũng trong xã hội; mục tiêu của Đảng ta trong phòng chống tham nhũng; các biện pháp, hoạt động phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; các quy định xử lý hành vi tham nhũng, hình thức xử lý đối với người có hành vi tham nhũng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng; quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng chống tham nhũng; một số giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, các đại biểu còn được triển khai một số văn bản: Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2012, Thông tư số 04 của Thủ tướng Chính phủ quy định về nhận định tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng.

Việc tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí nhằm tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ mặt trận góp phần thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở.

Phương Nhung