Thực hiện hiệu quả chính sách pháp luật về lao động, BHXH trong các doanh nghiệp trên địa bàn

Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh vừa chủ trì buổi làm việc về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về lao động, BHXH 9 tháng năm 2018 tại các doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2018, việc thực hiện quy định của pháp luật về lao động, BHXH tại các doanh nghiệp đạt thấp, số doanh nghiệp đang hoạt động nhưng chưa tham gia BHXH còn nhiều, cá biệt còn có nhiều đơn vị nợ đọng BHXH nhiều tháng...Để xảy ra tình trạng này là do công tác tuyên truyền pháp luật về lao động, BHXH cho các doanh nghiệp, người lao động trong doanh nghiệp còn hạn chế, việc ban hành văn bản chỉ đạo chưa quyết liệt, hiệu quả...

Để nâng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thực hiện đúng chính sách pháp luật về lao động, BHXH cho người lao động, kết luận hội nghị Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh yêu cầu Phòng Lao động-TBXH chủ trì phối hợp với Bảo hiểm xã hội, Chi cục thuế, Liên đoàn Lao động huyện tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện kế hoạch nhằm khắc phục tình trạng trên, đảm bảo đến hết năm 2018 đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Trong đó tập trung các biện pháp: tổ chức mời các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn chưa thực hiện các chính sách pháp luật về lao động, BHXH để tuyên truyền, quán triệt, yêu cầu thực hiện; đối với các doanh nghiệp chưa thực hiện hoặc nợ đọng BHXH từ 2 tháng trở lên tham mưu UBND huyện nhắc nhở, phê bình, tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm và công khai các doanh nghiệp, đơn vị nợ, trốn đóng BHXH trên Đài truyền thanh huyện, trên Trang Thông tin điện tử của huyện. 

Các cơ quan liên quan như Chi cục Thuế, Bảo hiểm xã hội, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính- kế hoạch chủ động tổng hợp các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn có phát sinh doanh thu, tiền lương, chủ động tổ chức thu nợ đọng BHXH, BHYT; rà soát các hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp có thu do Chủ tịch UBND huyện ký để đảm bảo quyền lợi của người lao động; kiểm tra và tham mưu Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn, đơn vị sự nghiệp thực hiện ký hợp đồng lao động đảm bảo đúng quy định...

Nguyễn Trung