Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện hợp đồng lao động giáo viên mầm non trong các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Thực hiện Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang quy định cơ chế, chính sách hợp đồng giáo viên mầm non và mức thu học phí bậc học mầm non trong các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về giao số lượng và thực hiện hợp đồng lao động giáo viên mầm non trong các trường mầm non công lập; Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang đã ban hành Hướng dẫn số 190/HD-SNV ngày 09/8/2017 về thực hiện hợp đồng lao động giáo viên mầm non trong các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Văn Hạnh cùng lãnh đạo huyện Hiệp Hòa khảo sát tại điểm trường mầm non thuộc xã Mai Đình 

Theo đó, Sở Nội vụ hướng dẫn về nguyên tắc lựa chọn người hợp đồng lao động theo đúng số lượng của từng trường được Chủ tịch UBND tỉnh giao hằng năm cho từng huyện, thành phố; Người được ký hợp đồng lao động phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 70, Điều 77 của Luật Giáo dục năm 2005 và phải chấp hành sự phân công của tổ chức; Kết quả xét chọn người hợp đồng lao động căn cứ vào kết quả học tập tại trường trung cấp, cao đẳng, đại học và thực hiện các chế độ ưu tiên, thứ tự xác định người lựa chọn hợp đồng theo hướng dẫn này. Số lượng giáo viên hợp đồng lao động ở các huyện căn cứ Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao số lượng giáo viên mầm non, hợp đồng. Riêng năm học 2017- 2018 số lượng giáo viên mầm non hợp đồng lao động thực hiện theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về giao số lượng và thực hiện hợp đồng lao động giáo viên mầm non trong các trường mầm non công lập.

Sở Nội vụ hướng dẫn về đối tượng, điều kiện, ưu tiên chọn lao động hợp đồng, hồ sơ, nội dung, cách tính điểm, xác định người lao động hợp đồng, như sau:

1. Đối tượng, điều kiện đăng ký lựa chọn người hợp đồng lao động

1.1. Người tham gia đăng ký phải có đủ các điều kiện sau:

a. Người có hộ khẩu thường trú (trước khi học trường trung cấp, cao đẳng, đại học) tại huyện, thành phố có chỉ tiêu hợp đồng lao động; đối với người ở huyện, thành phố khác phải nhập khẩu (cả gia đình) về huyện, thành phố có chỉ tiêu hợp đồng lao động mầm non ít nhất 03 năm tính đến thời điểm Hội đồng ban hành kế hoạch xét chọn hợp đồng lao động giáo viên mầm non hàng năm; trường hợp kết hôn với người có hộ khẩu ở huyện, thành phố có chỉ tiêu hợp đồng lao động, phải nhập khẩu về huyện, thành phố đó trước ngày Hội đồng ban hành Kế hoạch xét chọn hợp đồng lao động giáo viên mầm non  hàng năm.

b) Tuổi đời dự xét chọn từ đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có đơn xin dự xét chọn, có lý lịch rõ ràng, có các văn bằng đào tạo đúng theo tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non cần hợp đồng.

d) Về trình độ, chuyên ngành: Đã tốt nghiệp ngành, chuyên ngành sư phạm giáo dục mầm non hệ chính quy, trình độ trung cấp sư phạm mầm non trở lên.

đ) Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.

1.2. Đối tượng không được đăng ký xét chọn hợp đồng lao động

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vị dân sự.

- Đang trong thời gian bị kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế; đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

- Những người đã có quyết định tuyển dụng của Sở Nội vụ đang công tác trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trong tỉnh Bắc Giang.

2. Điểm ưu tiên trong lựa chọn hợp đồng lao động

a) Đối tượng được cộng 20 điểm

- Những người là con đẻ của: Liệt sỹ; thương binh hạng 1; bệnh binh hạng 1.

- Người đã hợp đồng lao động giáo viên mầm non, đóng bảo hiểm xã hội tại các trường mầm non công lập liên tục tính đến ngày nộp hồ sơ dự xét chọn phải đủ từ 03 năm trở lên.

b) Đối tượng được cộng 10 điểm:

- Những người là con đẻ của: Th­ương binh, bệnh binh các hạng còn lại; người hưởng chính sách như thương binh; anh hùng lực lượng vũ trang; anh hùng lao động;

- Những người là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (đã có quyết định trợ cấp thường xuyên).

- Người được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang quyết định học cử tuyển.

* Người dự xét chọn có nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm thuộc diện ưu tiên cao nhất.

3. Nội dung tính điểm trong lựa chọn người hợp đồng lao động

3.1. Điểm học tập đối với trình độ đại học, cao đẳng là điểm trung bình toàn khóa học (bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp); đối với trình độ trung cấp là điểm trung bình chung xếp loại tốt nghiệp (theo Quy chế Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT) của người dự xét chọn, được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

Trường hợp học tín chỉ căn cứ thang điểm 4 để quy đổi sang thang điểm 100 (Cách quy đổi sang thang điểm 100 là lấy điểm trung bình thang điểm 4 nhân với 25). Nếu bảng điểm của người học tín chỉ đồng thời ghi thang điểm 10 và thang điểm 4 thì chỉ căn cứ thang điểm 4 để quy đổi.

Điểm trung bình toàn khóa được tính đến hai chữ số thập phân.

3.2. Tổng điểm xét để xét chọn người hợp đồng lao động

Tổng số điểm tính lựa chọn người hợp đồng lao động bao gồm: Điểm trung bình toàn khóa tính hệ số 2 và điểm ưu tiên (nếu có).

4. Xác định người để ký hợp đồng lao động

4.1. Thứ tự xác định người hợp đồng:

- Lựa chọn trước những người tốt nghiệp đại học sư phạm mầm non hệ chính quy (không liên thông);

- Đối tượng còn lại tính theo thứ tự tổng điểm từ cao xuống thấp.

4.2. Xác định người lựa chọn ký hợp đồng lao động: Trên cơ sở thứ tự xác định người hợp đồng (tại mục 4.1 nêu trên), lần lượt tính từ người có tổng số điểm xét chọn (Quy định tại khoản 3.2 Kế hoạch này) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu hợp đồng lao động ở từng trường.

Trường hợp có từ 2 người trở lên có tổng điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần hợp đồng lao động thì người có điểm trung bình toàn khóa cao hơn là người được hợp đồng; nếu điểm trung bình toàn khóa bằng nhau thì xác định người hợp đồng theo thứ tự ưu tiên sau: Con liệt sĩ; con thương binh; con bệnh binh; người đã hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội từ 3 năm liên tục trở lên ở các trường Mầm non công lập; con của người hưởng chính sách như thương binh; người dân tộc thiểu số; đội viên thanh niên xung phong; đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; người hoàn thành nghĩa vụ quân sự; người dự xét chọn là nữ. Nếu vẫn không xác định được người hợp đồng theo thứ tự ưu tiên trên thì cơ quan có thẩm quyền ký hợp đồng trực tiếp phỏng vấn và quyết định người hợp đồng.

5. Hồ sơ đăng ký và lệ phí xét chọn

5.1. Hồ sơ đăng ký: Mỗi thí sinh đăng ký dự xét chọn phải nộp 2 hồ sơ. Hồ sơ dự xét chọn của thí sinh, bao gồm:

- Đơn dự xét chọn (theo mẫu quy định).

- Có đủ bản photo các văn bằng và bảng điểm kết quả học tập đúng với yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự xét chọn.

- Bản khai sơ yếu lý lịch (theo mẫu quy định) có xác nhận của UBND xã,  thị trấn nơi cư trú.

- Bản sao giấy khai sinh.

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do đơn vị y tế có thẩm quyền từ cấp huyện, thành phố trở lên (mẫu theo quy định).

- Giấy chứng nhận ­ưu tiên (nếu có) bản sao để nộp, khi trúng tuyển phải xuất trình bản chính để kiểm tra; người ở huyện ngoài, tỉnh ngoài kết hôn với người có hộ khẩu ở huyện Hiệp Hòa phải nộp bản sao đăng ký kết hôn và sổ hộ khẩu. Đối với những người đã ký hợp đồng lao động đối với các đơn vị sự nghiệp khác, khi trúng tuyển phải xuất trình văn bản thể hiện chấm dứt hợp đồng lao động đối với đơn vị trước đây mình đã làm.

Thí sinh phải chịu trách nhiệm về hồ sơ của mình, nếu cố tình khai sai sự thật phải hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

5.2. Lệ phí xét chọn

- Lệ phí xét chọn 100.000đ/thí sinh.

- Hồ sơ: 15.000đ/bộ.

6. Trình tự tổ chức xét chọn lao động hợp đồng

Bước 1: Xây dựng kế hoạch xét chọn lao động hợp đồng

Bước 2: Thông báo và tiếp nhân hồ sơ

Bước 3: Xét duyệt hồ sơ và niêm yết hồ sơ đủ điều kiện

Bước 4: Thông báo kết quả xét lao động hợp đồng

Bước 5: Thực hiện ký hợp đồng

7. Quyền lợi, nghĩa vụ, khen thưởng, kỷ luật và trách nhiệm vật chất của người lao động hợp đồng.

Thực hiện theo quy định của Bộ luật lao động, Luật Viên chức, Luật thi đua khen thưởng và các quy định của cấp có thẩm quyền.

8. Chế độ, chính sách

Lao động hợp đồng có trình độ Đại học, cao đẳng được xếp lương theo bảng lương viên chức loại A0; trình độ trung cấp xếp lương theo bảng lương viên chức loại B. Lao động hợp đồng được xem xét nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định.

Được hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; phụ cấp thâm niên nhà giáo, phụ cấp đứng lớp; được nghỉ phép, lễ tết, việc riêng, chế độ công tác phí theo quy định của pháp luật.

Việc quản lý, sử dụng, đánh giá, xếp loại, nghỉ hưu, quản lý hồ sơ và chế độ khác thực hiện như đối với giáo viên trong biên chế. Tuy nhiên giáo viên được hợp đồng lao động không được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

Người lao động hợp đồng được tham dự tuyển dụng công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

BBT (Theo Sở Nội vụ)