Hiệp Hòa tổ chức lớp tập huấn thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2017.

Sáng 3/10, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện tổ chức lớp tập huấn thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  gắn với các mục tiêu về văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017, cho trưởng ban chỉ đạo, công chức văn hóa các xã, thị trấn, trưởng các thôn, khu phố trên địa bàn huyện.

Lớp tập huấn được Phó giám đốc sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Dương Hồng Cơ truyền đạt về giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng gia đình văn hóa, thôn, khu phố văn hóa, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, xã đạt chuẩn xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới; Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các mục tiêu về văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ trong công tác tổ chức thực hiện đăng ký, bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; Bồi dưỡng nâng cao kỹ năng tổ chức các hoạt động CLB văn hóa, văn nghệ, thể thao, khai thác có hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở.

Thông qua lớp tập huấn sẽ giúp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tham mưu, tổ chức thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với các mục tiêu về văn hóa trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Cập nhật đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh để bổ sung những kiến thức cơ bản về các tiêu chí, danh hiệu trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, qua đó tăng cường thúc đẩy thực hiện phong trào đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Hải Yến- Phòng VH&TT