Hiệp Hòa huy động hơn 90% nguồn lực xã hội hóa trùng tu, tôn tạo di tích

Trên địa bàn huyện Hiệp Hòa hiện có 687 di tích, trong đó có 125 di tích đã được xếp hạng cấp tỉnh, cấp Quốc gia. Đây là vốn di sản văn hóa vật thể lớn nên đã được nhân dân trong huyện gìn giữ, bảo vệ và đóng góp kinh phí tu bổ, tôn tạo. Từ năm 2016 đến nay, 17/18 di tích xếp hạng cấp Quốc gia; 75/105 di tích xếp hạng cấp tỉnh đã được trùng tu, tôn tạo, phục hồi, với tổng kinh phí hơn 50,6 tỷ đòng, trong đó tỉnh hỗ trợ 740 triệu đồng, huyện hỗ trợ 2,3 tỷ đồng, còn lại hơn 47 tỷ đồng do huy động nguồn lực xã hội hóa từ nhân dân, doanh nghiệp, chiếm hơn 90% kinh phí tu bổ, tôn tạo di tích.

Nhà bia cụ Nguyễn Văn Chế, thôn Vân Xuyên- di tích lịch sử cấp Quốc gia được xây dựng năm 2018.

Riêng năm 2018, đã có 2 di tích cấp Quốc gia và 19 di tích cấp tỉnh được tu bổ tôn tạo, với kinh phí 20 tỷ đồng, trong đó huy động nguồn xã hội hóa hơn 18 tỷ đồng. Các nguồn vốn huy động trùng tu, tôn tạo di tích đều được công khai, quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả và được nhân dân giám sát, đảm bảo các hạng mục đầu tư theo đúng quy định.

Phương Nhung