HĐND- UBND huyện và các ban ngành đoàn thể chúc mừng Huyện ủy nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng

Sáng 1-2, lãnh đạo HĐND, UBND huyện do đồng chí Nguyễn Văn Chính, Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn, cùng một số cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện đã đến chúc mừng Huyện ủy nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2019). Tiếp đoàn có các đồng chí: Nguyễn Thị Hoa, Bí thư Huyện ủy; Vũ Chí Kỳ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy.

Tại đây, các đại biểu cùng nhau ôn lại về truyền thống vẻ vang của Đảng ta qua 89 năm phấn đấu xây dựng và trưởng thành. Năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Hiệp Hòa đã không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định vào lý tưởng cộng sản, gắn bó với nhân dân; bám sát thực tiễn, đề cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, đưa huyện Hiệp Hòa có bước phát triển vượt bậc... Phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, năm 2019, Đảng bộ huyện Hiệp Hòa tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại đây, đồng chí Nguyễn Văn Chính, Phó Chủ tịch UBND huyện khẳng định với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Huyện ủy và sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, và nhân dân trong huyện, năm 2018 huyện Hiệp Hòa đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Thay mặt huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Bí thư huyện ủy cảm ơn HĐND, UBND huyện, các ban ngành đoàn thể huyện; đồng thời mong muốn các cấp ủy, cơ quan đơn vị trong huyện phát huy tốt truyền thống vinh quang của Đảng ta, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, mỗi đảng viên luôn phải gương mẫu, luôn phát huy tinh thần phê bình và tự phê bình; nỗ lực hết mình vì sự nghiệp của Đảng, phục vụ nhân dân. HĐND, UBND huyện tiếp tục cùng Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế- xã hội của địa phương để đưa huyện nhà dành được nhiều thành tựu to lớn hơn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng giao phó, tạo được niềm tin và sự gắn bó với nhân dân.

Phương Nhung