BCĐ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh kiểm tra tại Hiệp Hòa

Chiều 21/11, Đoàn kiểm tra hoạt động phong trào "Toàn dân Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" của tỉnh do đồng chí Nguyễn Xuân Vượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại huyện Hiệp Hòa. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Tạ Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện và các thành viên Ban Chỉ đạo huyện.

Năm 2018, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền từ huyện tới cơ sở, đặc biệt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện uỷ, UBND huyện, nhiều nội dung của phong trào đã đi vào nền nếp, chất lương được nâng lên, góp phần thiết thực thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Ban Chỉ đạo từ huyện đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn và hoạt động đồng bộ, có tác dụng tích cực thúc đẩy phong trào đi vào chiều sâu. Công tác xã hội hóa văn hóa ngày càng phát triển tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển phong trào ở cơ sở, đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ về văn hóa tinh thần cũng như văn hóa vật chất cho quần chúng nhân dân. Qua bình xét, năm 2018 toàn huyện có 171/229 thôn, khu phố, đạt 74,7% đạt danh hiệu văn hóa cấp huyện; 197/216 cơ quan, doanh nghiệp, đạt 91,2% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 88,3%% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tăng 0,6% so với năm 2017; việc thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội được thực hiện tốt....

Tuy nhiên việc triển khai thực hiện phong trào của một số địa phương còn mang tính hình thức, chưa thực sự sâu sát, ít kiểm tra đôn đốc; Khai thác sử dụng các thiết chế văn hóa và hoạt động chưa phong phú nên chưa thu hút được đông đảo quần chúng tham gia; Xây dựng thực hiện quy ước ở các địa phương còn hình thức; Xây dựng gia đình văn hóa, thôn, khu phố văn hóa một số nơi chất lượng chưa cao; Tình hình an ninh trật tự ở nông thôn còn tiềm ẩn phức tạp...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Vượng, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá Hiệp Hòa là huyện có phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được giữ vững và phát triển. Huyện đã thực hiện tốt 5 nội dung, 7 phong trào trong thực hiện Phong trào ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018. Đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong việc xây dựng, áp dụng hương ước, quy ước; những tiềm ẩn phức tạp của tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện, đề nghị huyện sớm khắc phục. Trong thời gian tới, huyện Hiệp Hòa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa nhằm đẩy mạnh việc xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao từ huyện đến cơ sở. Qua đó nhằm tạo ra diện mạo mới của đời sống văn hóa, nâng cao dân trí, xây dựng con người mới, tạo dựng nền tảng văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Trước đó, buổi sáng cùng ngày, đoàn kiểm tra thực tế tại cơ sở.

Phương Nhung