Tôn vinh 19 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, đặc trưng, tiềm năng năm 2018