Quy chế làm việc của UBND huyện Hiệp Hòa nhiệm kỳ 2016-2021 quy định phạm vi, trách nhiệm giải quyết công việc của UBND huyện; phạm vi, trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết công việc của Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch UBND huyện.

Quyết định 1038/QĐ_UBND ngày 12/10/2016 về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa nhiệm kỳ 2016- 2021.

Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa nhiệm kỳ 2016- 2021 quy định về:

- Nguyên tắc làm việc của UBND huyện

- Phạm vi, trách nhiệm giải quyết công việc của UBND huyện

- Phạm vi, trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết công việc của Chủ tịch UBND huyện

- Phạm vi, trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết công việc của Phó Chủ tịch UBND huyện

Xem chi tiết Văn bản tại đây!

BBT