Tăng cường thực hiện quản lý, bảo vệ và tu bổ di tích trên địa bàn huyện

Thực hiện Luật di sản và các quy định của pháp luật về quản lý di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các biện pháp quản lý di tích và các hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn huyện.

Theo đó, đối với các di tích đã được nhà nước xếp hàng, tiếp tục kiện toàn và phát huy hiệu quả hoạt động của các Ban Quản lý di tích, do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND xã, thị trấn làm trưởng ban và xây dựng quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên; công tác tu bổ, tôn tạo và phục hồi, phục dựng các di tích phải được sự thỏa thuận đồng ý của các cơ quan chuyên môn cấp trên theo quy định; không tự ý thay đổi làm biến dạng và mất đi yếu tố gốc của di tích; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý dứt điểm, kịp thời các tổ chức, cá nhân lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan hoặc thực hiện các hành vi trái pháp luật, trái thuần phong mỹ tục và truyền thống của địa phương; hướng dẫn những người hảo tâm cung tiến những đồ thờ, hiện vật phù hợp với di tích; không đưa ảnh tượng Bác Hồ vào thời trong di tích (trừ đền thờ Bác Hồ). Các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt việc lập hồ sơ đề nghị cấp giấy CNQSD đất cho các di tích; đối với các di tích bị lấn chiếm đất, UBND cấp xã, thị trấn cần có biện pháp kịp thời, kiên quyết trong việc thu hồi đất trả về cho di tích; thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng có hiệu quả đất của di tích. UBND các xã, thị trấn và Ban Quản lý di tích tích thực hiện bảo vệ di tích, không để xảy ra tình trạng mất cắp di vật, cổ vật; đồng thời bảo vệ di tích trong phòng chống cháy nổ, đảm bảo vệ sinh môi trường, chống các hoạt động xâm hại di tích. Các di tích phải đặt biển chỉ dẫn đường vào di tích, có bảng nội quy và giới thiệu về di tích treo trong di tích.

Đối với các di tích chưa được xếp hạng, UBND các xã, thị trấn cần có biện pháp bảo tồn và phát huy giá trị của di tích; thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ tại các điểm di tích; phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật các hành vi vi phạm, các hoạt động kinh doanh dịch vụ tại các điểm di tích, đảm bảo không vi phạm pháp luật, không làm ảnh hưởng đến di tích. Trong quá trình tu bổ, tôn tạo và xây dựg mới cần xin ý kiến chỉ đạo của các cơ quan chuyên môn, để việc xây dựng và tu bổ phù hợp, đáp ứng được yêu cầu, các điều kiện tiêu chí đề nghị xếp hạng di tích lịch sử; tăng cường quản lý trách việc khai thác trái pháp luật về di vật, cổ vật tại các di tích trên địa bàn huyện.

Nguyễn Trung