Tăng cường quản lý việc xây dựng, trùng tu, tôn tạo các di tích trên địa bàn

Thời gian qua, một số địa phương đã để xảy ra tình trạng xây dựng, tu bổ, tôn tạo một số công trình Đình, Chùa không hoàn toàn đúng với hồ sơ đã được thẩm định, chưa được các cơ quan quản lý có thẩm quyền về văn hóa thẩm định, phê duyệt, đã làm ảnh hưởng đến các giá trị của di tích lịch sử, văn hóa. Nguyên ngân chính là do cấp xã chưa sâu sát, thậm chí buông lỏng quản lý dẫn đến các vi phạm về xây dựng, trùng tu, tôn tạo các di tích, xây dựng mới Đình, Chùa...

Để quản lý tốt việc xây dựng các Đình, Chùa, nhất là các di tích lịch sử đã được xếp hạng, Chủ tịch UBND huyện đã có công văn yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường quản lý việc xây dựng, trùng tu, tôn tạo các di tích trên địa bàn huyện.

Theo đó, Chủ tịch UBND các xã, thị  trấn tăng cường quản lý các di tích và việc xây dựng mới, tu bổ, tôn tạo các cơ sở văn hóa, kiên quyết không để tổ chức, cá nhân xây dựng mà không báo cáo với cơ quan quản lý theo quy định. Trước khi tu bổ, tôn tạo và xây dựng mới phải xin ý kiến chỉ đạo của cơ quan Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa và Thông tin, để đáp ứng các yêu cầu và điều kiện của tiêu chí xếp hạng di tích lịch sử. Rà soát, báo cáo việc xây dựng, trùng tu, tôn tạo các di tích trên địa bàn xã, trong đó báo cáo việc chấp hành các quy định của pháp luật về quá trình xây dựng, trùng tu, tôn tạo di tích. Chủ tịch UBND huyện giao Phòng Văn hóa và thông tin huyện tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Di sản văn hóa, các văn bản có liên quan khác nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân trong công tác quản lý và việc bảo vệ di vật, cổ vật tại các di tích; thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, tham mưu biện pháp xử lý các trường hợp vi phạm trong việc xây dựng, trùng tu, tôn tạo các di tích.

Nguyễn Phương