Tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

Nhằm chấn chỉnh tình trạng một số địa phương buông lỏng quản lý nhà nước trong hoạt động tu bổ di tích lịch sử -văn hóa, danh lam thắng cảnh để xảy ra tình trạng tu bổ di tích không hoàn toàn đúng với hồ sơ đã được thẩm định hoặc xây dựng công trình phục vụ bảo vệ, phát huy giá trị di tích khi chưa có ý kiến thẩm định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang vừa có văn bản về tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Khánh thành đình, chùa thôn Tân Sơn, xã Hùng Sơn (Hiệp Hòa). Ảnh minh họa

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Ban Quản lý di tích cơ sở; xác định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của UBND cấp xã đối với các di tích trên địa bàn và Ban Quản lý di tích ở cơ sở trong việc bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị của di tích.

Giao Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện đúng các quy trình, quy định, thủ tục triển khai các dự án tu bổ di tích, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về di sản văn hóa (bất kể dự án được thực hiện bằng nguồn vốn đầu tư nào). Đối với các di tích tu bổ quy mô lớn cần xin chủ trương của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước khi lập dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

Tổ chức tuyên truyền rộng rãi về nội dung dự án tu bổ di tích trước khi triển khai để nhân dân được biết, tham gia đóng góp ý kiến nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của cộng đồng nơi có di tích và xã hội.

Giao trách nhiệm cụ thể cho chính quyền, các đoàn thể ở địa phương, Ban Quản lý di tích cơ sở trong việc tổ chức triển khai thực hiện các dự án tu bổ di tích theo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa và các văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo chất lượng các dự án tu bổ di tích. Hoạt động thi công tu bổ di tích cần được thực hiện dưới sự giám sát của cộng đồng dân cư nơi có di tích để phát huy dân chủ và trách nhiệm giám sát của cộng đồng.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, các đơn vị chức năng của huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn. Kiên quyết đình chỉ thi công đối với các công trình đang thi công mà vi phạm; có biện pháp xử lý theo quy định đối với di tích đã hoàn thành việc tu bổ nhưng không hoàn toàn đúng với hồ sơ đã được thẩm định, thỏa thuận hoặc xây dựng công trình phục vụ bảo vệ, phát huy giá trị di tích khi chưa có ý kiến thẩm định, thỏa thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về văn hóa, thể thao và du lịch; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để xảy ra các vi phạm trong hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổ chức rà soát, đánh giá và xây dựng đề án tu bổ, tôn tạo di tích theo lộ trình. Hàng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có hỗ trợ kinh phí chống xuống cấp cho các di tích. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí hỗ trợ thấp, UBND các huyện, thành phố cần quan tâm cân đối ngân sách địa phương cho công tác tu bổ, tôn tạo di tích đã được xếp hạng, ưu tiên các di tích có giá trị đang xuống cấp, theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong Thông báo số 310-TB/TU ngày 15/3/2018 của Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cần xác định nguồn kinh phí chi cho việc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích được thực hiện từ nguồn xã hội hóa là chính. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về lập, triển khai các dự án tu bổ di tích.

Xem chi tiết văn bản tại đây!

Phương Nhung