Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ di vật, cổ vật tại các di tích

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ di vật, cổ vật tại các di tích.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về di tích. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Di sản văn hóa, các văn bản có liên quan khác nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ di vật, cổ vật tại các di tích.

Đẩy nhanh tiến độ kiểm kê di vật, cổ vật tại các di tích (ưu tiên những di tích có nhiều di vật, cổ vật). Tăng cường hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra công tác quản lý di tích, nhất là vào thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Công an tỉnh chỉ đạo công an các huyện, thành phố chủ động nắm tình hình về số lượng di vật, cổ vật tại các di tích trên địa bàn, xây dựng phương án bảo vệ thích hợp; phối hợp với chính quyền địa phương trong việc bố trí người trông coi di tích.

Tập trung lực lượng khẩn trương điều tra làm rõ đối tượng và đường dây trộm cắp, tiêu thụ di vật, cổ vật đưa ra truy tố, xét xử nghiêm minh trước pháp luật nhằm răn đe, phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả, tiến tới chấm dứt tình trạng mất cắp di vật, cổ vật tại các di tích. Phát động phong trào quần chúng tham gia vào việc bảo vệ, phòng, chống mất cắp di vật, cổ vật trong các di tích.

Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Di sản văn hóa, các văn bản pháp luật có liên quan khác; tuyên truyền đấu tranh với các hành vi trộm cắp, tiêu thụ di vật, cổ vật trái phép; biểu dương, cổ vũ tổ chức, cá nhân thực hiện tốt việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích; phê phán các tổ chức, cá nhân thực hiện chưa tốt; tuyên truyền nâng cao nhận thức việc quản lý, bảo vệ di vật, cổ vật là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành, của mọi tổ chức, cá nhân.

UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát thành lập, củng cố và kiện toàn các Ban Quản lý di tích cơ sở. Thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ, phòng, chống mất cắp di vật, cổ vật thuộc di tích quản lý. Quy định trách nhiệm cụ thể của UBND xã, phường, thị trấn trong công tác phòng, chống mất cắp di vật, cổ vật trên địa bàn. Giữa UBND cấp xã với tổ chức quản lý di tích hoặc người được giao trông coi di tích phải có văn bản ký kết về trách nhiệm bảo vệ di vật, cổ vật tại di tích. Có phương án quan tâm đãi ngộ thỏa đáng cho những người trông coi di tích, thành viên Ban Quản lý di tích cơ sở từ nguồn xã hội hóa tại di tích.

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý di vật, cổ vật tại các di tích (lắp đặt hệ thống camera giám sát và hệ thống cảnh báo chuyển động; gắn chíp, thực hiện số hóa các di vật, cổ vật).

Tích cực truyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh đối với những tổ chức, cá nhân xâm phạm, trộm cắp di vật, cổ vật trong di tích và những đối tượng tiếp tay cho những hành vi này. Đồng thời, động viên khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có công phát hiện, bảo vệ và gìn giữ tốt các di vật, cổ vật trong di tích.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên và Thông báo số 103/TB-UBND ngày 19/4/2017 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương tại Hội nghị “phòng, chống mất cắp di vật, cổ vật tại các di tích trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”.

Xem chi tiết văn bản tại đây!

Sơn Dương