Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

STT Tên dự án Chủ đầu tư Thời gian Nhà tài trợ Loại hình tài trợ Tổng mức
1 Dự án xây dựng công trình Trường mầm non Đoan Bái số 1 UBND xã Đoan Bái 2017 Ngân sách xã, Ngân sách tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của HĐND tỉnh giai đoạn 2017- 2020 3 911triệu
2 Dự án xây dựng công trình Trường mầm non Châu Minh UBND xã Châu Minh 2017 Ngân sách xã, Ngân sách tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của HĐND tỉnh giai đoạn 2017- 2020 63 120triệu
3 Xây dựng trường THCS trọng điểm chất lượng cao thị trấn Thắng, hạng mục nhà hiệu bộ, 8 phòng học chức năng UBND huyện Hiệp Hòa 2017 Xã hội hóa 11 415triệu
4 Xây dựng trường THCS trọng điểm chất lượng cao thị trấn Thắng, hạng mục san nền, cổng tường rào, rãnh thoát nước UBND huyện Hiệp Hòa 2017 Xã hội hóa 2 850triệu
5 Xây dựng trường THCS trọng điểm chất lượng cao thị trấn Thắng, hạng mục nhà đa chức năng UBND huyện Hiệp Hòa 2017 Xã hội hóa 4 880triệu
6 Xây dựng Nhà làm việc Liên cơ quan huyện Hiệp Hòa Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Hiệp Hòa 2017 Ngân sách huyện quản lý từ đấu giá quyền sử dụng đất của dự án, vốn sự nghiệp kinh tế 65 000triệu
7 Xây dựng hạ tầng khu dân cư thương mại dịch vụ thôn Chớp xã Lương Phong Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Hiệp Hòa 2017 Ngân sách huyện quản lý từ đấu giá quyền sử dụng đất của dự án, vốn sự nghiệp kinh tế 26 111triệu
8 Xây dựng hạ tầng khu dân cư xứ đồng Cửa Hàng, thôn Gò Pháo, xã Hopwj Thịnh Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Hiệp Hòa 2017 Ngân sách huyện quản lý từ đấu giá quyền sử dụng đất của dự án, vốn sự nghiệp kinh tế 14 167triệu
9 Đường nối ĐT 295 vào làng nghề Mai Hương, Hiệp Hòa Ban QLDA 2017 Ngân sách Nhà nước 12 216triệu
10 Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nội đồng xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa UBND huyện Hiệp Hòa 2017 Vốn từ thu tiền sử dụng đất, sự nghiệp kinh tế 6 647triệu

Pages