Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

STT Tên dự án Chủ đầu tư Thời gian Nhà tài trợ Loại hình tài trợ Tổng mức
1 Xây dựng Nhà làm việc Liên cơ quan huyện Hiệp Hòa Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Hiệp Hòa 2017 Ngân sách huyện quản lý từ đấu giá quyền sử dụng đất của dự án, vốn sự nghiệp kinh tế 65 000triệu
2 Xây dựng hạ tầng khu dân cư thương mại dịch vụ thôn Chớp xã Lương Phong Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Hiệp Hòa 2017 Ngân sách huyện quản lý từ đấu giá quyền sử dụng đất của dự án, vốn sự nghiệp kinh tế 26 111triệu
3 Xây dựng hạ tầng khu dân cư xứ đồng Cửa Hàng, thôn Gò Pháo, xã Hopwj Thịnh Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Hiệp Hòa 2017 Ngân sách huyện quản lý từ đấu giá quyền sử dụng đất của dự án, vốn sự nghiệp kinh tế 14 167triệu
4 Đường nối ĐT 295 vào làng nghề Mai Hương, Hiệp Hòa Ban QLDA 2017 Ngân sách Nhà nước 12 216triệu
5 Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nội đồng xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa UBND huyện Hiệp Hòa 2017 Vốn từ thu tiền sử dụng đất, sự nghiệp kinh tế 6 647triệu
6 Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Hiệp Hòa UBND huyện Hiệp Hòa 2017 Ngân sách huyện 395triệu
7 Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ TL296 đi thôn Hà Nội, xã Đại Thành Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Hiệp Hòa 2017 Ngân sách huyện, xã 809triệu
8 Dự án Trụ sở Đảng ủy- HĐND- UBND xã Hùng Sơn Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Hiệp Hòa 2017 Ngân sách huyện, xã 5 383triệu
9 Dự án mô hình sản xuất rau, hoa trong nhà lưới, nhà màng ứng dụng công nghệ cao năm 2017 HTX Đồng Tâm 3 2017 Nguồn vốn của HTX
10 Xây dựng hạ tầng khu dân cư Am Cam thôn Chớp, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Hiệp Hòa 2017 Ngân sách huyện quản lý

Pages