Văn phòng Huyện ủy về tập huấn, triển khai ứng dụng chứng thư số đối với đảng ủy các xã, thị trấn năm 2017

Sáng 13- 12, Văn phòng Huyện ủy tập huấn, triển khai ứng dụng chứng thư số đối với đảng ủy các xã, thị trấn năm 2017 cho đội ngũ cán bộ Văn phòng Đảng ủy các xã, thị trấn.

Tại lớp tập huấn, các học viên được Chuyên viên Phòng Cơ yếu và CNTT, Văn phòng Tỉnh ủy trực tiếp truyền đạt các nội dung ứng dụng chữ ký số chuyên dùng cho Đảng ủy các xã, thị trấn trong toàn huyện; hướng dẫn cán bộ Văn phòng Đảng ủy các xã, thị trấn thực hành việc sử dụng chứng thư số trên máy vi tính. Qua đó góp phần đẩy mạnh việc gửi và nhận văn bản, thông tin điện tử trên hệ thống mạng có xác thực thay thế dần hình thức gửi nhận văn bản, thông tin điện tử không có xác thực và gửi nhận văn bản giấy. Tại đây, Văn phòng Huyện ủy đã cấp phát cho mỗi xã, thị trấn 1 Bộ chứng thư số gồm: Đĩa CD, USB chứng thư số và tài liệu hướng dẫn sử dụng (có hạn sử dụng đến ngày 02/8/2027).

Lớp tập huấn đã giúp cho cán bộ Văn phòng Đảng ủy các xã, thị trấn nắm được các nội dung liên quan đến việc triển khai, quản lý và sử dụng Chứng thư số, từ đó tham mưu, tổ chức thực hiện ở địa phương, đơn vị hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Phương Nhung- Tú Anh