Thông báo đấu giá và lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất ở tại các xã Đoan Bái, Đông Lỗ, Lương Phong, Hương Lâm và Hoàng Lương

Thông báo đấu giá và lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất ở tại các xã Đoan Bái, Đông Lỗ, Lương Phong, Hương Lâm và Hoàng Lương.

Trong đó đấy giá 6 lô tại Khu dân cư Đông Lỗ; 7 lô đất tại khu dân cư Đoan Bái; 1 lô đất tại khu dân cư Am Cam; 11 lô đất  tại thôn Đồng Công, Tiên Sơn, 1 lô đất tại thôn An Ninh. Tổng diện tích 3.603,4m2. Tổng giá trị tài sản: 12.316.570.000 đồng, trong đó giá khởi điểm của từng lô đất từ 231.280.000đồng/lô đất đến 814.800.000 đồng/lô đất.

Xem chi tiết thông báo đấu giá tại đây!

BBT