Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

Tỉnh ủy Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 để đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, hành động tự giác trong Đảng, hệ thống chính trị và xã hội.

Theo đó, Kế hoạch tập trung vào một số nội dung chính như: Tổ chức học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung cải thiện và nâng cao hơn nữa sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn. Tiếp tục đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là hệ thống giao thông. Tăng cường ứng dụng công nghệ cao, áp dụng các quy trình sản xuất tiên tiến, các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện đại... trong sản xuất nông nghiệp. Tập trung quyết liệt giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn, xây dựng giao thông nông thôn. Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh cải cách hành chính. Tăng cường phân cấp, phân quyền, tạo thế chủ động, linh hoạt trong vận dụng các cơ chế, chính sách vào thực tiễn. Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp.

Xây dựng và tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thường xuyên, liên tục, tạo lan tỏa mạnh mẽ cổ vũ phong trào thi đua. Thực hiện xây dựng điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đi đôi với tăng cường cơ chế giám sát của cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm tạo chuyển biến thực sự trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Cấp ủy các cấp chỉ đạo tổ chức tốt công tác tuyên truyền miệng thông qua hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên. Tăng cường giới thiệu nội dung chuyên đề năm 2018 trong các buổi sinh hoạt chính trị, thông tin thời sự ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tổ chức tuyên truyền sâu rộng việc triển khai, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chính Minh đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, gắn với nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu; đồng thời uốn nắn, khắc phục những hạn chế, những biểu hiện hình thức trong triển khai thực hiện. Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác phát huy vai trò của quần chúng nhân dân, hội viên, đoàn viên trong việc giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây!

Phương Nhung