Hiệp Hòa: Xin lỗi công dân khi giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn

Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, từ tháng 8 năm 2017 UBND huyện Hiệp Hòa yêu cầu các cơ quan chuyên môn giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông chậm hơn thời gian quy định phải có trách nhiệm thông báo lý do bằng văn bản và giải thích, xin lỗi công dân, tổ chức.

Công dân đến giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện

Văn bản xin lỗi, giải thích đối với công dân, tổ chức trong trường hợp giải quyết hồ sơ trễ hẹn phải do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị ký ban hành và gửi kèm theo kết quả hồ sơ cho công dân, tổ chức. Đối với những trường hợp trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ mà lỗi do các cơ quan, đơn vị phối hợp trong quy trình xử lý hồ sơ gây ra thì cơ quan, đơn vị đó phải ban hành văn bản giải thích, xin lỗi cho công dân, tổ chức. Đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, yêu cầu cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, sớm khắc phục tình trạng chậm trễ trong việc cấp Giấp chứng nhận quyền sử dụng đất đối với tổ chức, công dân.

Khắc phục tình trạng châm trễ trong việc cấp GCNQSD đất cho tổ chức, cá nhân

Ngay sau khi các cơ quan, đơn vị gửi thư xin lỗi công dân, UBND huyện kiểm tra, rà soát các hồ sơ chậm, muộn; làm rõ trách nhiệm của người tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính và nghiêm túc rút kinh nghiệm, không để mắc sai sót, sơ suất trong thực hiện thủ tục hành chính đối với công dân. Từ tháng 8 đến nay, một số cơ quan chuyên môn như Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng HĐND&UBND huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện đã nghiêm túc thực hiện việc gửi thư xin lỗi công dân, tổ chức về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hn.

Phương Nhung