UBND các xã, thị trấn công khai Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và Bộ thủ tục hành chính về đất đai.

Để đảm bảo thực hiện đầy đủ, chính xác, đồng bộ, thống nhất, minh bạch và kịp thời các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai, tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan nhà nước thẩm quyền thực hiện kiểm tra, nhân dân giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính, góp phần phòng, chống tiêu cực, củng cố lòng tin của nhân dân đối với các cấp chính quyền, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa vừa yêu cầu các xã, thị trấn công khai Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và Bộ thủ tục hành chính về đất đai.

Theo đó, các xã, thị trấn công khai các nội dung về đất đai, gồm: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và Bộ thủ tục hành chính thực hiện cấp GCNQSD đất lần đầy, chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, thế chấp quyền sử dụng đất, giải quyết tranh chấp đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất....

Chủ tịch UBND huyện cũng giao Phòng Tài nguyên và môi trường huyện, Tổ kiểm soát thủ tục hành chính của huyện kiểm tra việc thực hiện nội dung công khai Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và Bộ thủ tục hành chính về đất đai tại các xã, thị trấn.

Xem chi tiết Văn bản tại đây!

Sơn Dương