Kế hoạch thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.

UBND huyện Hiệp Hòa xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường trên địa bàn huyện.

Theo đó, Kế hoạch nhằm tăng cường các điều kiện về vật chất và tinh thần trong các cơ sở giáo dục, tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh có lối sống lành mạnh, ứng xử văn hóa; học sinh được tôn trọng, bảo vệ, đối xử công bằng, bình đẳng và nhân ái; được phát huy dân chủ và tạo điều kiện để phát triển về phẩm chất và năng lực. Mục tiêu tổng quát: đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm nhằm giảm thiểu bạo lực học đường. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện trong cơ sở giáo dục; nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp đối với đội ngũ cán bộ quản ký, nhà giáo và nhân viên trong các cơ sở giáo dục; tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hôij trong quản lý giáo dục học sinh; tăng cường cơ sở vật chất và bảo đảm thiết chế tổ chức các hoạt động giáo dục, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong trường học; quản lý chặt chẽ việc đảm bảo an toàn về thực phẩm trong các bếp ăn bán trú, hàng hóa đồ ăn, nước uống ở cổng trường.

Xem chi tiết Văn bản tại đây!

Nguyễn Trung