Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Chuyên mục: Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017- 2020 -

UBND huyện Hiệp Hòa xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017- 2020 Xem chi tiết văn bản tại đây!

Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm dự án Khu đô thị mới phía Nam thị trấn thắng, huyện Hiệp Hòa -

Kế hoạch số 146/KH-UBND về thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm dự án Khu đô thị mới phía Nam thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa.

Quyết định phê duyệt dự toán lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Hiệp Hòa -

Quyết định về việc phê duyệt dự toán lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang Xem chi tiết tại đây!

Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Thanh Vân- Hoàng An -

Tờ trình của UBND huyện về việc thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp Thanh Vân- Hoàng An, huyện Hiệp Hòa (tỷ lệ 1/500).

Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Việt- Nhật, huyện Hiệp Hòa -

Tờ trình về việc thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Việt- Nhật, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/500)

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thái Sơn giai đoạn 2011 đến 2025 -

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thái Sơn, giai đoạn 2011- 2025

Bổ sung Cụm công nghiệp Đoan Bái- Lương Phong 1 và Đoan bái- Lương Phong 2, huyện Hiệp Hòa vào quy hoạch phát triển các Cụm công nghiệp tỉnh giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 -

Bổ sung Cụm công nghiệp Đoan Bái- Lương Phong 1 và Đoan bái- Lương Phong 2, huyện Hiệp Hòa vào quy hoạch phát triển các Cụm công nghiệp tỉ

Bổ sung Cụm công nghiệp Hà Thịnh, huyện Hiệp Hòa vào quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tỉnh giai đoạn 2016- 2020 -

Bổ sung Cụm công nghiệp Hà Thịnh, huyện Hiệp Hòa vào quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tỉnh giai đoạn 2016- 2020

Quyết định 845/QĐ-UBND phê duyệt đề cương nhiệm vụ: Quy hoạch phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2025, định hướng 2035 huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang -

Quyết định 845/QĐ-UBND phê duyệt đề cương nhiệm vụ: Quy hoạch phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển b

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án: Quy hoạch chung thị xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035, tỷ lệ 1/10.000 -

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án: Quy hoạch chung thị xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035, tỷ lệ 1/10.000

Pages