Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Chuyên mục: Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thái Sơn giai đoạn 2011 đến 2025 -

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thái Sơn, giai đoạn 2011- 2025

Bổ sung Cụm công nghiệp Đoan Bái- Lương Phong 1 và Đoan bái- Lương Phong 2, huyện Hiệp Hòa vào quy hoạch phát triển các Cụm công nghiệp tỉnh giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 -

Bổ sung Cụm công nghiệp Đoan Bái- Lương Phong 1 và Đoan bái- Lương Phong 2, huyện Hiệp Hòa vào quy hoạch phát triển các Cụm công nghiệp tỉ

Bổ sung Cụm công nghiệp Hà Thịnh, huyện Hiệp Hòa vào quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tỉnh giai đoạn 2016- 2020 -

Bổ sung Cụm công nghiệp Hà Thịnh, huyện Hiệp Hòa vào quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tỉnh giai đoạn 2016- 2020

Quyết định 845/QĐ-UBND phê duyệt đề cương nhiệm vụ: Quy hoạch phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2025, định hướng 2035 huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang -

Quyết định 845/QĐ-UBND phê duyệt đề cương nhiệm vụ: Quy hoạch phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển b

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án: Quy hoạch chung thị xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035, tỷ lệ 1/10.000 -

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án: Quy hoạch chung thị xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035, tỷ lệ 1/10.000

Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu liên cơ quan và dân cư khu vực hồ Thống nhất (tỷ lệ 1/500)) -

Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu liên cơ quan và dân cư khu vực hồ Thống nhất (tỷ lệ 1/500))

Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Việt- Nhật huyện Hiệp Hòa (Tỷ lệ 1/500)) -

Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Việt- Nhật huyện Hiệp Hòa (Tỷ lệ 1/500))

Tham gia ý kiến điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng nhà máy sản xuất gạch Hợp Thịnh Phát -

Tham gia ý kiến điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng nhà máy sản xuất gạch Hợp Thịnh Phát

Kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ, chỉnh trang đô thị trên địa bàn huyện -

Kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ, chỉnh trang đô thị trên địa bàn huyện

Pages