Văn bản quy phạp pháp luật

Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày Người ký Files
Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND

Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số

BH: 16/04/2018 HL: 16/04/2018 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn
Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND

Quyết định số 06/2018/QĐ-UBNDsửa đổi điểm a và điểm b khoản 2, Điều 4 của Quy định nội dung

BH: 05/04/2018 HL: 05/04/2018 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái
Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND

Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành quy định một số nội dung về quản

BH: 02/04/2018 HL: 02/04/2018 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn
Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND

Quyết định số 04/2018/UBND của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định một số nội dung về quy

BH: 30/03/2018 HL: 30/03/2018 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn
Chỉ thị số 03/CT-UBND

Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác thống kê, báo

BH: 20/03/2018 HL: 20/03/2018 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh
Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND

Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý và trình tự,

BH: 08/03/2018 HL: 08/03/2018 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn
Quyết định: 02/2018/QĐ-UBND

Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tuyển chọn cán bộ lãnh

BH: 08/02/2018 HL: 08/02/2018 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương
Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND

Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và

BH: 05/02/2018 HL: 05/02/2018 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn
Nghị định 13/2018/NĐ-CP

Nghị định số 13/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin.

BH: 23/01/2018 HL: 23/01/2018 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT

Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên,

BH: 29/12/2017 HL: 29/12/2017 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn
Thông tư số 10/2017/TT-BNV

Thông tư 10/2017/TT/BNV quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

BH: 29/12/2017 HL: 29/12/2017 Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân
Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT

Thông tư 36/2017/TT-BGD&ĐT ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và

BH: 28/12/2017 HL: 28/12/2017 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
Thông tư 139/2017/TT-BTC

Thông tư số 139/2017/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương

BH: 26/12/2017 HL: 26/12/2018 Thứ trưởng Bộ Tài Chính Trần Xuân Hà
Thông tư số 136/2017/TT-BTC

Thông tư số 136/2017/TT-BTC quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối

BH: 22/12/2017 HL: 22/12/2017 Thứ trưởng Bộ Tài Chính Trần Xuân Hà
Nghị quyết 161/NQ-HĐND

Nghị quyết số 161/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2017.

BH: 22/12/2017 HL: 22/12/2017 Chủ tịch HĐND huyện Vũ Chí Kỳ
Nghị quyết 162/NQ-HĐND

Nghị quyết 162/NQ-HĐND về dự toán Ngân sách Nhà nước và phân bổ dự toán Ngân sách Nhà nước năm

BH: 22/12/2017 HL: 22/12/2017 Chủ tịch HĐND huyện Vũ Chí Kỳ
Nghị quyết 02/NQ-HĐND

BH: 22/12/2017 HL: 22/12/2017 Chủ tịch HĐND huyện Vũ Chí Kỳ
Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐND về quy

BH: 22/12/2017 HL: 22/12/2017 Chủ tịch HĐND huyện Vũ Chí Kỳ
Thông tư 132/2017/TT-BTC

Thông tư 132/2017/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

BH: 15/12/2017 HL: 15/12/2017 Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải
Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL

Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

BH: 15/12/2017 HL: 15/12/2017 Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện
Thông tư số 38/2017/TT-BTTTT

Thông tư 38/2017/TT-BTTTT hướng dẫn các cơ quan báo chí xây dựng chương trình nội dung phổ biến

BH: 13/12/2017 HL: 13/12/2017 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn
Thông tư 13/2017/TT-BXD

Thông tư 13/2017/TT-BXD quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng

BH: 08/12/2017 HL: 08/12/2017 Thứ trưởng Bộ Xây dưunjg Bùi Phạm Khánh
Thông tư số 129/2017/TT-BTC

Thông tư số 129/2017/TT-BTC quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãnh

BH: 04/12/2017 HL: 04/12/2017 Thứ trưởng Bộ Tài Chính Trần Xuân Hà
Thông tư 08/2017/TT-BTP

Thông tư 08/2017/TT-BTP quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn

BH: 15/11/2017 HL: 15/11/2017 Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long
04/2017/QĐ-UBND

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của

BH: 25/09/2017 HL: 01/10/2017 Phạm Văn Thịnh

Pages