Văn bản quy phạp pháp luật

Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày Người ký Files
Quyết định số: 16/2018/QĐ-UBND

Quyết định 16/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định một số thủ tục liên

BH: 27/06/2018 HL: 07/07/2018 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái
Quyết định 15/2018/QĐ-UBND

Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý về

BH: 20/06/2018 HL: 30/06/2018 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái
Quyết định 14/2018/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa xử lý vi phạm pháp luật về đê

BH: 15/06/2018 HL: 25/06/2018 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái
Quyết định 13/2018/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất

BH: 07/06/2018 HL: 17/06/2018 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà
Quyết định 12/2018/QĐ-UBND

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 386/2012/QĐ-UBND ngày 7 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân

BH: 01/06/2018 HL: 11/06/2018 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn
Quyết định 11/2018/QĐ-UBND

Quyết định quy định Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu và thẩm quyền xét, công nhận, công

BH: 15/05/2018 HL: 25/05/2018 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái
Quyết định 09/2018/QĐ-UBND

Quyết định quy định tiêu chí, thẩm quyền, cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có

BH: 04/05/2018 HL: 14/05/2018 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn
Quyết định 10/2018/QĐ-UBND

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong công tác thi

BH: 04/05/2018 HL: 14/05/2018 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn
Quyết định 08/2018/QĐ-UBND

Quyết định quy định một số nội dung thực hiện Thông tư số 43/2017/TT-BTC về quy định quản lý và

BH: 02/05/2018 HL: 12/05/2018 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái
Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND

Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số

BH: 16/04/2018 HL: 16/04/2018 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn
Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND

Quyết định số 06/2018/QĐ-UBNDsửa đổi điểm a và điểm b khoản 2, Điều 4 của Quy định nội dung

BH: 05/04/2018 HL: 05/04/2018 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái
Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND

Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành quy định một số nội dung về quản

BH: 02/04/2018 HL: 02/04/2018 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn
Quyết định 04/2018/QĐ-UBND BH: 30/03/2018 HL: 30/03/2018 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn
Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND

Quyết định số 04/2018/UBND của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định một số nội dung về quy

BH: 30/03/2018 HL: 30/03/2018 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn
Chỉ thị số 03/CT-UBND

Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác thống kê, báo

BH: 20/03/2018 HL: 20/03/2018 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh
Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND

Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý và trình tự,

BH: 08/03/2018 HL: 08/03/2018 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn
Nghị định 29/2018/NĐ-CP BH: 05/03/2018 HL: 05/03/2018 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT BH: 28/02/2018 HL: 28/02/2018 Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc
Thông tư 03/2018/TT-BYT BH: 09/02/2018 HL: 09/02/2018 Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường
Quyết định: 02/2018/QĐ-UBND

Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tuyển chọn cán bộ lãnh

BH: 08/02/2018 HL: 08/02/2018 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương
Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND

Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và

BH: 05/02/2018 HL: 05/02/2018 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn
Thông tư 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP BH: 01/02/2018 HL: 01/02/2018 Lãnh đạo Bộ Công an, VKSNDTC, TANDTC, BQP
Nghị định 13/2018/NĐ-CP

Nghị định số 13/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin.

BH: 23/01/2018 HL: 23/01/2018 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
Thông tư 05/2018/TT-BTC BH: 22/01/2018 HL: 22/01/2018 Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT

Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên,

BH: 29/12/2017 HL: 29/12/2017 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn

Pages