Lịch làm việc

Công việc Lãnh đạo File
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Việt Hùng trong tháng 2 năm 2019 Tạ Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-36-2019-1-signed-hiephoa.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Chính trong tháng 2 năm 2019 Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện PDF icon tbub-37-2019-1-signed-hiephoa.pdf
Chương trình công tác của UBND huyện tháng 2 năm 2019 Tất cả lãnh đạo UBND huyện PDF icon ctct-1-2019-1-signed.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng trong tháng 2 năm 2019 Ngô Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-35-2019-1.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Việt Hùng trong tháng 1 năm 2019 Ngô Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-1-2019-1-signed-hiephoa.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Việt Hùng trong tháng 12 năm 2018 Tạ Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-1114-2018-11-signed.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng trong tháng 12 năm 2018 Ngô Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-1111-2018-12-signed.pdf
Chương trình công tác của UBND huyện tháng 12 năm 2018 Tất cả lãnh đạo UBND huyện PDF icon ctct-12-2018-11-signed-hiephoa.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Việt Hùng trong tháng 11 năm 2018 Tạ Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-1069-2018-10-signed.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Chính trong tháng 11 năm 2018 PDF icon tbub-1068-2018-10-signed.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng trong tháng 11 năm 2018 Ngô Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-1067-2018-10-signed.pdf
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh trong tháng 11 năm 2018 Phạm Văn Thịnh - Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-1066-2018-10-signed.pdf
Chương trình công tác tháng 11 năm 2018 Tất cả lãnh đạo UBND huyện PDF icon ctct-10-2018-10-signed.pdf
Chương trình công tác tháng 10 năm 2018 Tất cả lãnh đạo UBND huyện PDF icon ctct-2018-10-2.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng trong tháng 10 năm 2018 Ngô Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-1015-2018-10-signed-hiephoa1.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Chính trong tháng 10 năm 2018 Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện PDF icon tbub-1014-2018-10-signed.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Việt Hùng trong tháng 10 năm 2018 Tạ Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-1012-2018-10-signed-hiephoa1.pdf
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh trong tháng 10 năm 2018 Phạm Văn Thịnh - Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-1011-2018-9-signed-hiephoa1.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Chính trong tháng 9 năm 2018 Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện PDF icon tbub-466-2018-9.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Việt Hùng trong tháng 9 năm 2018 Tạ Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-465-2018-9-signed-hh.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng trong tháng 9 năm 2018 Ngô Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-462-2018-9-signed-hh.pdf
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh trong tháng 9 năm 2018 Phạm Văn Thịnh - Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-458-2018-9-signed.pdf
Chương trình công tác tháng 9 năm 2018 Vũ Chí Kỳ - Chủ tịch HĐND huyện PDF icon ctr-43.signed.pdf
Chương trình công tác tháng 9 năm 2018 Tất cả lãnh đạo UBND huyện PDF icon chtr-8-2018-8-signed-hh.pdf
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh trong tháng 8 năm 2018 Phạm Văn Thịnh - Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-406-2018-8-signed-hh.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Việt Hùng trong tháng 8 năm 2018 Tạ Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-407-2018-8-signed-hh.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng trong tháng 8 năm 2018 Ngô Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-408-2018-8-signed-hh.pdf
Chương trình công tác tháng 8 năm 2018 của Huyện ủy PDF icon ctr-42.signed.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Việt Hùng trong tháng 7 năm 2018 Tạ Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-343-2018-6-signed-hh.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng trong tháng 7 năm 2018 Ngô Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-342-2018-6-signed-hh.pdf
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh trong tháng 7 năm 2018 Phạm Văn Thịnh - Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-338-2018-6-signed-hh.pdf
Chương trình công tác tháng 7 của UBND huyện Tất cả lãnh đạo UBND huyện PDF icon chtr-6-2018-6-signed-hh.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Chính trong tháng 6 năm 2018 Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện PDF icon tbub-304-2018-6-signed-hh.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng trong tháng 6 năm 2018 Ngô Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-302-2018-6-signed-hh.pdf
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh trong tháng 6 năm 2018 Phạm Văn Thịnh - Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-301-2018-6-signed-hh.pdf
Chương trình công tác tháng 6 năm 2018 của huyện ủy PDF icon ctr-40.signed_chuong_trinh_cong_tac_hu_t6.pdf
Chương trình công tác tháng 6 năm 2018 của UBND huyện Tất cả lãnh đạo UBND huyện PDF icon chtr-5-2018-5-signed-hh.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Việt Hùng trong tháng 5 năm 2018 Tạ Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-249-2018-5-signed-hh.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Chính trong tháng 5 năm 2018 Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện PDF icon tbub-247-2018-5-signed-hh.pdf
Chương trình công tác tháng 5 năm 2018 của UBND huyện Tất cả lãnh đạo UBND huyện PDF icon chtr-4-2018-4-signed-hh.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Việt Hùng trong tháng 4 năm 2018 Tạ Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-135-2018-4-signed.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng trong tháng 4 năm 2018 Ngô Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-131-2018-3-signed.pdf
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh trong tháng 4 năm 2018 Phạm Văn Thịnh - Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-130-2018-3-signed.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Chính trong tháng 4 năm 2018 Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện PDF icon tbub-133-2018-4-signed.pdf
Chương trình công tác tháng 4 năm 2018 của UBND huyện Tất cả lãnh đạo UBND huyện PDF icon chtr-3-2018-3-signed-hiephoa.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện trong tháng 3 năm 2018 Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện PDF icon tbub-71-2018-3-signed.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện trong tháng 3 năm 2018 Tạ Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-70-2018-3-signed.pdf
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện trong tháng 3 năm 2018 Phạm Văn Thịnh - Chủ tịch UBND huyện PDF icon tb-63-2018-2-signed.pdf
Lịch làm việc tháng 3 năm 2018 Tất cả lãnh đạo UBND huyện PDF icon chtr-2-2018-2-signed.pdf
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện trong tháng 2 năm 2018 Phạm Văn Thịnh - Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-43a-2018-1.-signed.pdf

Pages