Lịch làm việc

Công việc Lãnh đạo File
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Việt Hùng trong tháng 7 năm 2018 Tạ Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-343-2018-6-signed-hh.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng trong tháng 7 năm 2018 Ngô Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-342-2018-6-signed-hh.pdf
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh trong tháng 7 năm 2018 Phạm Văn Thịnh - Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-338-2018-6-signed-hh.pdf
Chương trình công tác tháng 7 của UBND huyện Tất cả lãnh đạo UBND huyện PDF icon chtr-6-2018-6-signed-hh.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Chính trong tháng 6 năm 2018 Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện PDF icon tbub-304-2018-6-signed-hh.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng trong tháng 6 năm 2018 Ngô Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-302-2018-6-signed-hh.pdf
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh trong tháng 6 năm 2018 Phạm Văn Thịnh - Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-301-2018-6-signed-hh.pdf
Chương trình công tác tháng 6 năm 2018 của huyện ủy PDF icon ctr-40.signed_chuong_trinh_cong_tac_hu_t6.pdf
Chương trình công tác tháng 6 năm 2018 của UBND huyện Tất cả lãnh đạo UBND huyện PDF icon chtr-5-2018-5-signed-hh.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Việt Hùng trong tháng 5 năm 2018 Tạ Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-249-2018-5-signed-hh.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Chính trong tháng 5 năm 2018 Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện PDF icon tbub-247-2018-5-signed-hh.pdf
Chương trình công tác tháng 5 năm 2018 của UBND huyện Tất cả lãnh đạo UBND huyện PDF icon chtr-4-2018-4-signed-hh.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Việt Hùng trong tháng 4 năm 2018 Tạ Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-135-2018-4-signed.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng trong tháng 4 năm 2018 Ngô Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-131-2018-3-signed.pdf
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh trong tháng 4 năm 2018 Phạm Văn Thịnh - Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-130-2018-3-signed.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Chính trong tháng 4 năm 2018 Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện PDF icon tbub-133-2018-4-signed.pdf
Chương trình công tác tháng 4 năm 2018 của UBND huyện Tất cả lãnh đạo UBND huyện PDF icon chtr-3-2018-3-signed-hiephoa.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện trong tháng 3 năm 2018 Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện PDF icon tbub-71-2018-3-signed.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện trong tháng 3 năm 2018 Tạ Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-70-2018-3-signed.pdf
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện trong tháng 3 năm 2018 Phạm Văn Thịnh - Chủ tịch UBND huyện PDF icon tb-63-2018-2-signed.pdf
Lịch làm việc tháng 3 năm 2018 Tất cả lãnh đạo UBND huyện PDF icon chtr-2-2018-2-signed.pdf
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện trong tháng 2 năm 2018 Phạm Văn Thịnh - Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-43a-2018-1.-signed.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện trong tháng 2 năm 2018 Tạ Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-42b-2018-01.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện trong tháng 2 năm 2018 Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện PDF icon tbub-42a-2018-1.pdf
Chương trình công tác tháng 2 năm 2018 của UBND huyện Tất cả lãnh đạo UBND huyện PDF icon chtr-1-2018-01-signed.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện trong tháng 1 năm 2018 Tạ Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon document-1.signed.pdf
Lịch công tác của UBND huyện tháng 1 năm 2018 Tất cả lãnh đạo UBND huyện PDF icon ctct-13-2017-12.signed.pdf
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện trong tháng 1 năm 2018 Phạm Văn Thịnh - Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-538-2017-12.signed.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện trong tháng 1 năm 2018 Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện PDF icon tbub-539-2017-12.signed.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện trong tháng 12 năm 2017 Tạ Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-487-2017-11.signed.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện trong tháng 12 năm 2017 Ngô Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-488-2017-11.signed.pdf
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện trong tháng 12 năm 2017 Phạm Văn Thịnh - Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-485-2017-11.signed.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện trong tháng 12 năm 2017 Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện PDF icon tbub-486-2017-11.signed.pdf
Chương trình công tác của UBND huyện tháng 12 năm 2017 Tất cả lãnh đạo UBND huyện PDF icon ctct-11-2017-11.signed.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện trong tháng 11 năm 2017 Ngô Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-453-2017-10.signed.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện trong tháng 11 năm 2017 Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện PDF icon tbub-454-2017-10.signed.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện trong tháng 11 năm 2017 Tạ Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-455-2017-10.signed.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện trong tháng 11 năm 2017 Tạ Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-455-2017-10.signed.pdf
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện trong tháng 11 năm 2017 Phạm Văn Thịnh - Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-451-2017-10.signed.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng trong tháng 10 Ngô Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-404-2017-9.signed.pdf
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Chính trong tháng 10 năm 2017 Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện PDF icon tbub-401-2017-9.signed.pdf
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện trong tháng 10 năm 2017 Phạm Văn Thịnh - Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-403-2017-9.signed.pdf
Chương trình công tác của UBND huyện tháng 10 năm 2017 Tất cả lãnh đạo UBND huyện PDF icon cvct-9-2017-9.signed.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Việt Hùng trong tháng 10 Tạ Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-402-2017-9.signed.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện trong tháng 9 Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện PDF icon tbub-357-2017-9.signed.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện trong tháng 9 Ngô Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-358-2017-9.signed.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện trong tháng 9 Tạ Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-356-2017-9.signed.pdf
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện trong tháng 9 Phạm Văn Thịnh - Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-354-2017-9.signed.pdf
Chương trình công tác tháng 8 số: 08/Ctr-UBND Tất cả lãnh đạo UBND huyện PDF icon ctct-8-2017-8.signed.pdf
Thông báo một số nhiệm vụ trọng tâm của Chủ tịch UBND huyện tháng 8/2017 Phạm Văn Thịnh - Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-305-2017-7.signed.pdf

Pages