Lịch làm việc

Công việc Lãnh đạo File
Thông báo một số nhiệm vụ trọng tâm của Chủ tịch UBND huyện tháng 8/2017 Phạm Văn Thịnh - Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-305-2017-7.signed.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện trong tháng 8 năm 2017 Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện PDF icon tbub-302-2017-7.signed.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện trong tháng 8 năm 2017 Ngô Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-301-2017-7.signed.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện trong tháng 8 năm 2017 Tạ Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-299-2017-7.signed.pdf
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện trong tháng 8 năm 2017 Phạm Văn Thịnh - Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-298-2017-7.signed.pdf
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện trong tháng 7/2017 Phạm Văn Thịnh - Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-263-2017-7.signed.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện trong tháng 7/2017 Tạ Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-264-2017-7.signed.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện trong tháng 7/2017 Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện PDF icon tbub-260-2017-6.signed.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện trong tháng 7/2017 Ngô Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-265-2017-7.signed.pdf
Chương trình công tác của UBND huyện tháng 7 năm 2017 Tất cả lãnh đạo UBND huyện PDF icon ctct-6-2017-6.signed.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện trong tháng 6/2017 Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện PDF icon tbub-228-2017-5.signed.pdf
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện trong tháng 6/2017 Phạm Văn Thịnh - Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-227-2017-5.signed.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện trong tháng 6/2017 Ngô Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-230-2017-6.signed.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện trong tháng 6/2017 Tạ Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-232-2017-6.signed.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện trong tháng 6/2017 Tạ Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-232-2017-6.signed.pdf
Chương trình công tác của UBND huyện tháng 6 năm 2017 Tất cả lãnh đạo UBND huyện PDF icon ctct-5-2017-5.signed.pdf
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh trong tháng 5/2017 Phạm Văn Thịnh - Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-164-2017-4.signed.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng trong tháng 5/2017 Ngô Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-173-2017-5.signed.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Việt Hùng trong tháng 5/2017 Tạ Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-170-2017-4.signed.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Chính trong tháng 5/2017 Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện PDF icon tbub-169-2017-4.signed.pdf
Chương trình công tác của UBND huyện tháng 5 năm 2017 Tất cả lãnh đạo UBND huyện PDF icon ctct-4-2017-4.signed.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện trong tháng 4/2017 Ngô Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-120-2017-3.signed.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện trong tháng 4/2017 Tạ Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-119-2017-4.signed.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện trong tháng 4/2017 Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện PDF icon tbub-118-2017-3.signed.pdf
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện trong tháng 4/2017 Phạm Văn Thịnh - Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-116-2017-3.pdf
Chương trình công tác của UBND huyện tháng 4 năm 2017 Tất cả lãnh đạo UBND huyện PDF icon ctct-3-2017-3.signed.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện trong tháng 2/2017 Tạ Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-18-2017-2.signed-hh3.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện trong tháng 3/2017 Tạ Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-61-2017-3.signed.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện trong tháng 3/2017 Ngô Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-60-2017-3.signed.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện trong tháng 3/2017 Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện PDF icon tbub-58-2017-3.signed.pdf
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện trong tháng 3/2017 Phạm Văn Thịnh - Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-57-2017-3.signed-hh3.pdf
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện trong tháng 2/2017 Phạm Văn Thịnh - Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-15-2017-2.signed.pdf
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện trong tháng 2/2017 Phạm Văn Thịnh - Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-15-2017-2.signed-hh3.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện trong tháng 3/2017 Tạ Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-422-2016-12.signed-hh3.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện trong tháng 1/2017 Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện PDF icon tbub-421-2016-12.signed-hh3.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện trong tháng 1/2017 Ngô Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-423-2016-12.signed-hh3.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện trong tháng 12/2016 Ngô Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-371-2016-11.signed.pdf
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện trong tháng 12/2016 Tạ Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-369-2016-11.signed.pdf
Chương trình công tác UBND huyện tháng 10 năm 2016 Tất cả lãnh đạo UBND huyện PDF icon ctct-10-2016-9.signed.pdf
Chương trình công tác UBND huyện tháng 8 năm 2016 Tất cả lãnh đạo UBND huyện PDF icon ctct-7-2016-7.signed.pdf
Chương trình công tác UBND huyện tháng 7 năm 2016 Tất cả lãnh đạo UBND huyện PDF icon ctct-6-2016-6.pdf
Chương trình công tác UBND huyện tháng 3 năm 2016 Tất cả lãnh đạo UBND huyện PDF icon ctct-2-2016-2.signed.pdf
Chương trình công tác UBND huyện tháng 6 năm 2016 Tất cả lãnh đạo UBND huyện PDF icon ctct-5-2016-5.signed.pdf
Chương trình công tác UBND huyện tháng 5 năm 2016 Tất cả lãnh đạo UBND huyện PDF icon ctct-4-2016-4.signed.pdf
Chương trình công tác UBND huyện tháng 2 năm 2016 Tất cả lãnh đạo UBND huyện PDF icon ctct-1-2016-1.signed.pdf
Chương trình công tác UBND huyện tháng 1 năm 2016 Tất cả lãnh đạo UBND huyện PDF icon ctr-13-2015-12.signed.pdf
Lịch làm việc Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng tháng 10 năm 2016 Ngô Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-288-2016-9.signed-hh3.pdf
Lịch làm việc Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Chính tháng 10 năm 2016 Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện PDF icon tbub-289-2016-9.signed-hh3.pdf
Lịch làm việc Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Việt Hùng tháng 10 năm 2016 Tạ Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-293-2016-10.signed-hh3.pdf
Lịch làm việc Chủ tịch UBND huyện tháng 10 năm 2016 Phạm Văn Thịnh - Chủ tịch UBND huyện PDF icon tbub-287-2016-9.signed-hh3.pdf

Pages