Chấn chỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước trong thực hiện phòng, chống đuối nước trẻ em