Chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thuê tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân

Mực độ: 
Mức độ 2
Lĩnh vực: 
Tài nguyên môi trường

1, Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả, chuyển Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất xử lý.

Bước 2: Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra; đối với trường hợp đủ điều kiện thì làm trích sao hồ sơ địa chính và gửi số liệu địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính.

Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày người sử dụng đất thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm chỉnh lý Giấy chứng nhận; chuyển Giấy chứng nhận đã chỉnh lý đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

Bước 3: Cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện. Khi nhận hồ sơ mang theo phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

2, Cách thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

3, Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

1- Đơn đăng ký chuyển từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất (thời hạn giao đất là thời hạn còn lại của hợp đồng thuê đất);

2- Hợp đồng thuê đất;

3- Bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

4, Thời hạn giải quyết:

: 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5, Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân.

6, Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường;

- Cơ quan phối hợp: Chi cục Thuế.

7, Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định hành chính, biên bản bàn giao đất.

8, Phí, lệ phí nếu có:

Không.

9, Cơ sở pháp lý

- Luật đất đai năm 2003;

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ thi hành Luật đất đai;

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp GCNQSD đất, thu hồi đất, thực hiện QSD đất, trình tự, thủ tục bồi thường và giải quyết khiếu nại về đất đai.

- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;

- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

File: